Lời kêu gọi đồng bào nông dân thi đua sản xuất và tiết kiệm nǎm 1956 (19-12-1955)

Cùng đồng bào và cán bộ các địa phương,

Hồi đầu năm, Đảng và Chính phủ đã kêu gọi nhân dân thi đua sản xuất và tiết kiệm. Đến nay, chúng ta đã đạt được những thành tích: vụ chiêm và vụ mùa thu hoạch khá, hoa màu, chăn nuôi được đẩy mạnh hơn; làm rừng, đánh cá, làm muối được chú ý hơn và đã thu được những kết quả bước đầu; công việc chống lụt, chống hạn, trừ sâu, chống bão kết quả cũng khá. Thành tích đó là nền tảng tốt cho chúng ta thực hiện kế hoạch sản xuất năm 1956.

Để đẩy mạnh việc củng cố miền Bắc, làm cơ sở cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà, Chính phủ sẽ thi hành kế hoạch khôi phục kinh tế năm 1956 bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải; nhưng sản xuất nông nghiệp là chủ yếu.

Yêu cầu của sản xuất nông nghiệp năm 1956 là bước đầu giải quyết vấn đề lương thực, cung cấp nguyên liệu, vật liệu để khôi phục tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp, công nghiệp và cung cấp lâm thổ sản để mở rộng quan hệ buôn bán với các nước ngoài.

Để đạt yêu cầu trên, toàn thể đồng bào nông dân phải ra sức thi đua:

– Trồng thêm lúa và hoa màu.Tăng năng suất và mở rộng diện tích trồng trọt, trồng thêm vụ, cấy hết ruộng hoang và khai thêm ruộng đất hoang khác.

– Khôi phục cây công nghệ, chủ yếu là bông, mía, cà phê và các cây công nghệ và cây ăn quả khác.

– Chăn nuôi nhiều gia súc để đủ trâu bò cày ruộng; nuôi nhiều lợn, gà để cung cấp thịt ăn cho nhân dân.

– Nghề đánh cá và làm muối đều phải đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ.

– Khai thác gỗ đi đôi với tu bổ và bảo vệ rừng; chú ý trồng cây gây rừng ở bờ biển.

Muốn làm được những việc đó, chúng ta phải:

– Hoàn thành cải cách ruộng đất tốt và sớm.

– Đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật như thuỷ lợi, phân bón, giống và nông cụ.

– Ra sức bảo vệ sản xuất, đề phòng thiên tai, đề phòng địch phá hoại.

Để làm những việc trên, chúng ta phải động viên lòng hăng hái sản xuất của nhân dân, củng cố và mở rộng phong trào tổ đổi công.

Làm được những việc đó tức là thực hiện được phần chủ yếu của kế hoạch khôi phục kinh tế. Do đó mà cải thiện được đời sống của nhân dân, để tiến đến dân giàu nước mạnh.

Phải có lãnh đạo chặt chẽ: những nơi đã cải cách ruộng đất và chưa cải cách ruộng đất, thì cán bộ phải xem lãnh đạo sản xuất là công tác trung tâm bậc nhất. Nơi đang cải cách ruộng đất thì lãnh đạo sản xuất là công tác trọng yếu, các đoàn uỷ và các đội phát động quần chúng phải kết hợp đảm bảo thực hiện cho được kế hoạch sản xuất.

Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình. Phải chống tư tưởng ngại khó khăn, tư tưởng ỷ lại. Phải tuyên truyền rộng khắp các chính sách khuyến khích sản xuất.

Thi đua sản xuất và tiết kiệm năm 1956 là cuộc thi đua rất lớn, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ và đồng bào hăng hái tham gia.

Nông hội có trách nhiệm chính đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất. Đoàn thanh niên có nhiệm vụ xung phong thúc đẩy phong trào. Phụ nữ cần phải phát huy lực lượng của mình để sản xuất nhiều, sản xuất tốt. Công đoàn cần ra sức sản xuất nông cụ tốt, rẻ và đủ để giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất, đó là cách thiết thực củng cố công nông liên minh.

Các ngành đều phải có kế hoạch phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Sản xuất nông nghiệp của ta còn gặp nhiều khó khăn. Vì thiên tai có thể xảy ra, kẻ địch sẽ tìm mọi cách để phá hoại, nhân dân ta bao nhiêu năm bị đế quốc và phong kiến bóc lột tàn nhẫn cho nên còn gặp nhiều thiếu thốn. Nhưng ta có nhiều thuận lợi:

– Nhân dân ta rất hăng hái sản xuất và tiết kiệm.

– Cải cách ruộng đất ngày càng mở rộng.

– Đảng và Chính phủ đã có chính sách rõ ràng đúng đắn.

– Ta lại có các nước bạn giúp đỡ.

Những thuận lợi đó là căn bản, chúng ta nhất định phải nắm thuận lợi để khắc phục khó khăn làm trọn nhiệm vụ.

Kế hoạch sản xuất và tiết kiệm của chúng ta nhất định thực hiện được.

Đảng và Chính phủ mong chờ kết quả tốt và sẵn sàng khen thưởng những cán bộ, đồng bào và đơn vị có nhiều thành tích thi đua.

Toàn thể đồng bào và cán bộ hãy hăng hái thi đua, có quyết tâm thì nhất định thắng lợi.

Chào thân ái và thắng lợi
HỒ CHÍ MINH

———————————-

Báo Nhân dân, số 656, ngày 19-12-1955.
cpv.org.vn