Diễn vǎn tại tiệc chiêu đãi của Chủ tịch K.E. Vôrôsilốp (23-5-1957)

Thưa đồng chí Chủ tịch Vôrôsilốp thân mến,

Thưa các đồng chí Liên Xô thân mến,

Thưa các bạn và các đồng chí,

Hôm nay chúng tôi rất sung sướng lại được cùng với các đồng chí và các bạn để hoan nghênh Chủ tịch Vôrôsilốp và các đồng chí Liên Xô.

Đối với nhân dân Việt Nam, mấy ngày qua là những ngày vô cùng vui vẻ, mọi người đều hướng về Thủ đô Hà Nội, vui mừng phấn khởi hoan nghênh đồng chí Vôrôsilốp, vị cách mạng lão thành, vị lãnh tụ của Nhà nước Liên Xô vĩ đại, người bạn rất thân thiết của nhân dân Việt Nam. Sự vui mừng phấn khởi đó là do mối tình hữu nghị thắm thiết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Tình hữu nghị ấy ngày càng phát triển, củng cố và đời đời bền vững.

Quan hệ giữa Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam cũng như giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa là dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của nhau, trên sự hợp tác anh em theo tinh thần quốc tế vô sản, cùng chung một lý tưởng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Xuất phát từ những nguyên tắc ấy, Liên Xô luôn luôn ra sức giúp đỡ nhân dân Việt Nam một cách vô tư, khảng khái. Sự giúp đỡ của Liên Xô đã có tác dụng rất quan trọng trong công cuộc khôi phục kinh tế và phát triển vǎn hoá của Việt Nam. Các đồng chí chuyên gia Liên Xô sang giúp nhân dân Việt

Nam đã tỏ rõ tinh thần quốc tế cao cả, khắc phục khó khǎn, quyết tâm truyền lại cho cán bộ Việt Nam những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và kỹ thuật tiên tiến. Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần làm việc và gương hy sinh tận tuỵ của các đồng chí chuyên gia Liên Xô.

Nhân dân Việt Nam rất quý trọng tình hữu nghị của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, vì nó góp phần đảm bảo thắng lợi cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng một đời sống mới và đấu tranh cho thống nhất Tổ quốc của mình.

Nhân dân Việt Nam rất coi trọng sự đoàn kết giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước á – Phi đang đấu tranh cho độc lập dân tộc, hoà bình thế giới và chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu tranh ấy nhất định sẽ thắng lợi vì chúng ta đoàn kết nhất trí và vì có Liên Xô và Trung Quốc dẫn đầu.

Tôi đề nghị nâng cốc:

Chúc sức khoẻ của đồng chí Chủ tịch Vôrôsilốp và các đồng chí Liên Xô.

Chúc tình hữu nghị anh em giữa các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc, đời đời bền vững.

Chúc tình đoàn kết ngày càng phát triển giữa các nước xã hội chủ nghĩa và các nước á – Phi.

Chúc hoà bình thế giới ngày càng bền vững.

————————

Đọc ngày 23-5-1957.
Báo Nhân dân, số 1172, ngày 24-5-1957.
cpv.org.vn