Diễn vǎn chúc mừng Chủ tịch Viôsilốp trong tiệc chiêu đãi (20-5-1957)

Thưa đồng chí Chủ tịch thân mến,

Thưa các đồng chí Liên Xô,

Thưa các bạn và các đồng chí,

Hôm nay, chúng ta được cùng đồng chí Chủ tịch Vôrôsilốp và các đồng chí trong Đoàn sum họp một nhà, thật là vô cùng sung sướng!

Suốt 60 nǎm, đồng chí Vôrôsilốp đã đấu tranh anh dũng, góp phần to lớn với Đảng Cộng sản trong việc lãnh đạo Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Liên Xô, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Là một trong những lãnh tụ yêu quý nhất của nhân dân Liên Xô, đồng chí Vôrôsilốp cũng là một trong những người bạn kính mến nhất của nhân dân Việt Nam. Tôi trân trọng thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Đảng Lao động Việt Nam nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn.

Dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác – Lênin, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vĩ đại, nhân dân Liên Xô đã thắng lợi vẻ vang trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đang tiến mạnh trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Con đường thắng lợi của nhân dân Liên Xô đã và đang giúp nhiều dân tộc tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ và tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, 40 nǎm trước đây, chỉ có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa, mà ngày nay chủ nghĩa xã hội đã thành một hệ thống thế giới, gồm 900 triệu người đoàn kết một lòng. Và hệ thống ấy đang phát triển mãi. Phong trào dân tộc giải phóng cũng ngày càng lên cao. Nhiều nước trước đây sống dưới ách đế quốc thực dân, ngày nay đã trở nên những nước độc lập.

Suốt 40 nǎm nay, Liên Xô không ngừng phấn đấu cho hạnh phúc của loài người, cho nguyên tắc chung sống hoà bình. Và ngày nay, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã trở nên thành trì của hoà bình thế giới.

Riêng đối với nhân dân Việt Nam, ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười đã giúp cho Cách mạng Tháng Tám thành công, giúp cho kháng chiến thắng lợi. Ngày nay nhân dân Việt Nam đang ra sức củng cố miền Bắc, tranh thủ miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình.

Với tinh thần quốc tế cao cả, với tình thương yêu anh em, Liên Xô và cùng với Liên Xô là Trung Quốc và các nước anh em khác hết lòng giúp đỡ Việt Nam về mọi mặt. Với sự cố gắng của bản thân mình, cộng với sự giúp đỡ vô tư ấy, nhân dân Việt Nam quyết vượt mọi khó khǎn để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Thưa đồng chí Chủ tịch,

Việc đồng chí đi thǎm Trung Quốc, Nam Dương và Việt Nam lại chứng tỏ một lần nữa tình hữu nghị giữa các nước xã hội chủ nghĩa, giữa các nước yêu chuộng hoà bình ngày càng phát triển, càng củng cố. Tương lai của hoà bình và tiến bộ, tương lai của loài người thật tươi sáng. Sự nghiệp của đồng chí thật vẻ vang.

Tôi đề nghị chúng ta cùng nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị thắm thiết giữa hai nước Việt – Xô bền vững muôn nǎm!

Chúc đại gia đình xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô là anh cả, đoàn kết muôn nǎm!

Chúc các lực lượng hoà bình và dân chủ trên thế giới phát triển không ngừng!

Chúc nhân dân, Chính phủ và Đảng Cộng sản Liên Xô vĩ đại muôn nǎm!

Chúc đồng chí Chủ tịch Vôrôsilốp mạnh khoẻ và sống lâu!

Chúc các đồng chí Liên Xô mạnh khoẻ và tiến bộ!

—————————-

Đọc ngày 20-5-1957.
Báo Nhân dân, số 1169, ngày 21-5-1957.
cpv.org.vn