Diễn vǎn trong tiệc chiêu đãi Chủ tịch Dapôtốtxki (20-7-1957)

Hôm nay chúng tôi rất sung sướng được đón tiếp các đồng chí và các bạn ở đây sau mấy ngày đi thǎm nước Cộng hoà Tiệp Khắc.

Tuy thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đã được trông thấy đất nước tươi đẹp của các đồng chí, trông thấy những công trình to lớn xây dựng bởi sự cần cù lao động và sáng tạo của nhân dân Tiệp Khắc. Chúng tôi đã tiếp xúc với các vị lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Mặt trận dân tộc Tiệp Khắc và đã gặp gỡ các anh chị em công nhân, nông dân, trí thức; dù ở cương vị công tác nào, người dân Tiệp Khắc đều đem hết khả nǎng của mình để phục vụ nhân dân, để xây dựng Tổ quốc, để nâng cao không ngừng đời sống vật chất và vǎn hoá của mình và để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hoà bình thế giới.

Nước Tiệp Khắc xã hội chủ nghĩa đã tiến bộ rất nhanh về mọi mặt, đó là nhờ sức đoàn kết của các dân tộc, của các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc. Nhiệt tình và tinh thần hữu nghị của nhân dân Tiệp Khắc càng làm cho chúng tôi cảm động. ở đâu chúng tôi cũng được đón tiếp ân cần niềm nở như những người anh em lâu ngày gặp nhau. ở tất cả mọi người, chúng tôi đều nghe thấy tiếng nói của sự hiểu biết, của tình thân ái giữa hai dân tộc chúng ta.

Sinh viên và thiếu nhi Việt Nam ở đây được Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc giúp đỡ và chǎm sóc rất chu đáo. Họ đã học được nhiều kinh nghiệm quý báu và đức tính tốt đẹp của nhân dân Tiệp Khắc.

Chúng ta nhất định bảo vệ hoà bình, chúng ta nhất định xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp, chúng ta nhất định thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các đảng anh em và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.

Con đường tiến tới chủ nghĩa xã hội của các dân tộc là con đường chung của thời đại, của lịch sử, không ai ngǎn cản nổi. Sự đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản, của các đảng cộng sản và công nhân, của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa là mối tình sắt đá không gì lay chuyển nổi.

ở Việt Nam, đế quốc Mỹ cùng với bọn tay sai của chúng đang tìm hết cách để chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành cǎn cứ quân sự của đế quốc Mỹ.

Hôm nay, ngày 20-7 vừa đúng là ngày ký Hiệp định Giơnevơ được ba nǎm, mà những điều khoản chính trị của Hiệp định Giơnevơ là những điều khoản để thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình đều bị bọn Mỹ – Diệm vi phạm một cách nghiêm trọng. Nhân dân Việt Nam nhất định đấu tranh đến cùng để thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. Trong cuộc đấu tranh này, chúng tôi có chính nghĩa, có lực lượng của toàn dân, có sự đồng tình của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới và có sự giúp đỡ anh em của các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi nhất định thắng lợi.

Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc đã giúp đỡ chúng tôi trong công cuộc đấu tranh để thống nhất và xây dựng đất nước.

—————————

Đọc ngày 20-7-1957.
Báo Nhân dân, số 1231, ngày 22-7-1957.
cpv.org.vn