Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi ở Béclin (Trích) (31-7-1957)

… Mối tình thắm thiết mà chúng tôi thấy ở những nơi chúng tôi đã đến thǎm tỏ rõ tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta. Đối với chúng tôi tình hữu nghị đó là một sự giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước chúng tôi.

Chúng tôi rất cám ơn sự tiếp đón nhiệt liệt của nhân dân Đức anh em…

Nước Đức, quê hương của Mác, Ǎngghen, của Các Lípnếch và Rôda Lúcxǎmbua, của Tenlơman và Vinhem Pích, những tên tuổi vĩ đại của phong trào công nhân quốc tế, của chủ nghĩa quốc tế vô sản; đồng thời cũng là Tổ quốc của Gớt, Bétthôven, Anhxtanh… của những người đã góp phần làm giàu cho gia tài vǎn hoá và khoa học của nhân loại. Nước Đức đó thân thiết gần gũi với tất cả mọi người trên toàn thế giới, nhưng bị bọn Hítle dã man tàn phá, nay đã trở lại vĩ đại dưới chế độ Cộng hoà Dân chủ Đức và đang đấu tranh giành thống nhất cho Tổ quốc và cho hoà bình thế giới. Lời tuyên bố của đồng chí Thủ tướng Grốttơvôn đã có một tiếng vang lớn không những trong nhân dân Đức mà còn trong tất cả nhân dân các nước yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Lời tuyên bố đó là một đóng góp quan trọng đối với cuộc đấu tranh cho sự thống nhất nước Đức và cho hoà bình thế giới.

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và nhân dân Việt Nam, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn và chúc các bạn thắng lợi trong công cuộc đấu tranh cho thống nhất và trong công cuộc xây dựng một nước Đức dân chủ, hoà bình và xã hội chủ nghĩa.

Cuộc đấu tranh của chúng tôi cũng giống như cuộc đấu tranh của các bạn. Cuộc đấu tranh đó nhằm chống đế quốc Mỹ đang biến miền Nam Việt Nam thành một cǎn cứ xâm lược miền Bắc Việt Nam và phe xã hội chủ nghĩa. Chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam khủng bố những người yêu nước đấu tranh cho hoà bình và thống nhất đất nước, chúng cố tình cự tuyệt cuộc tuyển cử do Hiệp định Giơnevơ quy định để thống nhất nước Việt Nam, chúng xây dựng cǎn cứ quân sự của Mỹ để chuẩn bị chiến tranh. Chúng tôi kịch liệt chống sự can thiệp đó của đế quốc. Thống nhất Việt Nam là việc của nhân dân Việt Nam cũng như thống nhất nước Đức là việc của nhân dân Đức. Với sự ủng hộ của tất cả các dân tộc yêu chuộng hoà bình, chúng tôi đòi thi hành đúng đắn Hiệp định Giơnevơ để thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình.

Chúng tôi sung sướng nhận thấy rằng Chính phủ hai nước chúng ta đã hoàn toàn nhất trí về quan điểm trong vấn đề Việt Nam cũng như vấn đề Đức, trong vấn đề hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Sự nhất trí đó đã biểu hiện tinh thần anh em của chủ nghĩa quốc tế vô sản, là nền tảng của mối quan hệ giữa nhân dân hai nước chúng ta. Nó biểu hiện tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi của nhân dân các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, đoàn kết chặt chẽ chung quanh Liên Xô và Trung Quốc.

Nhân dân Đức đang giúp đỡ chúng tôi đấu tranh giành thống nhất và xây dựng đất nước của chúng tôi. Các kỹ sư, công nhân, bác sĩ, vǎn sĩ, nghệ sĩ Đức đã sang giúp đỡ chúng tôi và đã góp phần làm cho nhân dân Đức hiểu biết thêm nhân dân Việt Nam và nhân dân Việt Nam hiểu biết thêm nhân dân Đức. Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc Đức sang thǎm nước chúng tôi đã thắt chặt hơn nữa mối tình anh em đó.

Các cháu thiếu nhi và sinh viên Việt Nam ở đâu cũng được sự chǎm sóc chu đáo nhất của các thầy giáo và các bạn Đức.

Chúng tôi cảm ơn các bạn và nhờ các bạn chuyển đến nhân dân Đức, lời biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với sự giúp đỡ quý báu đó…

————————-

Đọc ngày 31-7-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.111-113.
cpv.org.vn