Diễn vǎn đọc tại lễ đón tiếp ở sân bay Buđapét (Hunggari) (1-8-1957)

Tôi rất vui mừng hôm nay gửi tới nhân dân Hunggari lời chào anh em của nhân dân Việt Nam. Nhân dân nước chúng tôi đã luôn luôn theo dõi với một cảm tình nồng nhiệt cuộc đấu tranh của nhân dân Hunggari giành tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đoàn kết chặt chẽ với nhau trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa, nhân dân hai nước chúng ta cùng gắn bó với nhau về tình cảm và tư tưởng. Cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ của nhân dân Việt Nam chống ách thực dân xâm lược đã luôn luôn được sự đồng tình sâu sắc của nhân dân Hunggari cũng như cuộc chiến đấu của các bạn chống những lực lượng phản động đã được nhân dân Việt Nam và các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và hoà bình ủng hộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân xã hội chủ nghĩa và Chính phủ công nông cách mạng Hunggari, đứng đầu là đồng chí Cađa, và với sự giúp đỡ của Liên Xô, nhân dân Hunggari đã đánh bại những lực lượng phản động trong nước và bọn đế quốc nước ngoài, đã khôi phục công cuộc lao động hoà bình kiến thiết chủ nghĩa xã hội. Thay mặt nhân dân Việt Nam, chúng tôi chào mừng những cố gắng dũng cảm và những thành tích rực rỡ mà nhân dân Hunggari đã đạt được trong cuộc đấu tranh cho hoà bình và chủ nghĩa xã hội.

Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari muôn nǎm!

Tình đoàn kết không gì lay chuyển nổi giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

—————————–

Đọc ngày 1-8-1957.
Báo Nhân dân, số 1243, ngày 3-8-1957.
cpv.org.vn