Diễn vǎn từ biệt Rumani (Trích) (21-8-1957)

… Mặc dầu chúng tôi ở Rumani trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy như sống ở nhà mình. Các vị lãnh đạo, các đồng chí và nhân dân Rumani đều đối với chúng tôi như anh em ruột thịt. ở đâu, chúng tôi cũng thấy nhân dân Rumani anh em có một mối cảm tình nhiệt liệt đối với nhân dân Việt Nam…

Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng trình bày với nhân dân Việt Nam hình ảnh tốt đẹp của một dân tộc anh em, vĩ đại trong cuộc đấu tranh chống phát xít và cần cù trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mặc dầu hai dân tộc chúng ta cách nhau hàng nghìn cây số, chúng ta vẫn luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với nhau, cùng với nhân dân những nước xã hội chủ nghĩa khác đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội và cho hoà bình thế giới.

————————-

Đọc ngày 21-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t IV, tr. 135.
cpv.org.vn

Advertisement