Diễn vǎn trong tiệc chiêu đãi ở Xôphia (Trích) (15-8-1957)

… Tên tuổi vĩ đại của đồng chí Đimitơrốp đối với nhân dân Việt Nam cũng thân thiết như đối với nhân dân Bungari. Đối với chúng tôi, tên của đồng chí Đimitơrốp sẽ mãi mãi là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, tượng trưng cho sự trung thành với những nguyên tắc bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Tiếng vang mạnh mẽ của những lời nói của đồng chí Đimitơrốp tại phiên toà Lépdích đã dội lại với một sức mạnh to lớn trong lòng nhân dân Việt Nam hồi đó đang sống trong vòng nô lệ. Trước ngày thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Bungari rất lâu, tên tuổi của đồng chí Đimitơrốp, người con ưu tú của nhân dân Bungari, đã làm cho nhân dân hai nước chúng ta, hai Đảng chúng ta gần gũi nhau trong cuộc đấu tranh chống áp bức và chủ nghĩa phát xít.

Đồng chí Đimitơrốp và đồng chí Côlarốp không phải chỉ là lãnh tụ của phong trào cách mạng Bungari mà cũng là của phong trào công nhân quốc tế và phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Và nếu ngày nay, mặc dầu hai nước chúng ta ở cách xa nhau, quan điểm của chúng ta về tất cả các vấn đề về hoà bình và chủ nghĩa xã hội nhất trí với nhau là bởi vì chúng ta cùng nói một tiếng nói chung, tiếng nói của Đimitơrốp là tiếng nói của những người cộng sản kiên quyết bảo vệ sự thống nhất của Đảng mình, sự thống nhất của toàn thể phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu.

Tình hữu nghị anh em đó đã làm cho nhân dân hai nước chúng ta gần gũi nhau và dựa trên một cơ sở thống nhất, như thế không một lực lượng phản động nào trên thế giới có thể phá vỡ nổi.

—————————

Đọc ngày 15-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.126-127.
cpv.org.vn