Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi ở Bucarét (Rumani ) (Trích) (18-8-1957)

Nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cố gắng của những đồng chí công nhân dũng cảm của nhà máy Écnét Tenlơman trong việc cung cấp những máy kéo theo yêu cầu của Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những cố gắng của những đồng chí thuỷ thủ dũng cảm của tàu Đimitơrốp đã vượt biển chuyển tới Việt Nam những máy kéo đó đúng thời hạn.

Chúng tôi cũng không thể nào quên được những đồng chí trong đoàn nghệ thuật Chim sơn ca đã sang Việt Nam và mang tới cho chúng tôi những giọng hát hay và những điệu múa khéo của nền nghệ thuật dân gian Rumani. Mặc dầu quan sơn cách trở, những hoạt động của các đồng chí công nhân, thuỷ thủ, các đồng chí nghệ sĩ và những phái đoàn kinh tế Rumani đã làm cho nhân dân hai nước chúng ta gần gũi nhau. Việc làm của các đồng chí đó đã khuyến khích nhân dân chúng tôi trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ để thực hiện thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam tỏ lòng biết ơn đối với Đảng Công nhân Rumani đứng đầu là đồng chí Ghêóocghiu Đê và đối với Chính phủ Rumani.

Hai nước chúng ta gắn bó với nhau trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa đoàn kết xung quanh Liên Xô. Hai dân tộc chúng ta cùng đấu tranh cho một mục đích chung là gìn giữ hoà bình và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hai Đảng chúng ta trung thành với những nguyên tắc bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác-Lênin kiên quyết bảo vệ sự đoàn kết trong Đảng, bảo vệ sự đoàn kết trong nhân dân và giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta.

Khối đoàn kết đó đã được rèn luyện trong những cuộc chiến đấu lâu dài và gian khổ mà các đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin trên thế giới đã trải qua nhằm chống lại chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa cơ hội. Không một lực lượng phản động nào trên thế giới phá vỡ được khối đoàn kết đó…

Sự trao đổi kinh nghiệm giữa chúng ta, sự hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề thảo luận sẽ củng cố hơn nữa tình đoàn kết giữa hai Đảng và hai Chính phủ chúng ta và càng củng cố tình đoàn kết trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa.

—————————-

Đọc ngày 18-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.129-130.
cpv.org.vn