Bài phát biểu tại khoá họp Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 nǎm Cách mạng Tháng Mười (6-11-1957)

Thưa các đồng chí và các bạn thân mến,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi các vị đại biểu và các bạn và nhờ các vị chuyển đến toàn thể nhân dân lao động Liên Xô lời chúc mừng thân ái và nhiệt liệt nhân ngày kỷ niệm lần thứ 40 cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại.

Bốn mươi nǎm đã qua kể từ ngày xảy ra sự kiện lớn lao nhất trong lịch sử loài người, khi mà giai cấp vô sản Nga liên minh chặt chẽ với nông dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã lật đổ chính quyền của bọn địa chủ và tư bản và bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới.

Trong thời gian qua, nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Lênin vẻ vang đã thu được những thắng lợi lịch sử có tính chất quan trọng cho toàn thế giới, đã xây dựng được một nền công nghiệp tiên tiến, một nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa cơ khí hoá lớn nhất trên thế giới và đã thực hiện cuộc cách mạng vǎn hoá. Nhân dân Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội và đang tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản.

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ sức mạnh của Liên Xô mà bọn phát xít Đức và đồng minh của chúng là quân phiệt Nhật Bản đã bị đập tan. Thắng lợi của Liên Xô, sự giải phóng của các dân tộc bị áp bức, đã tạo điều kiện cho nhân dân lao động nhiều nước ở châu Âu và châu á nắm chính quyền. Nhiều nước châu Âu đã đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. ở châu á, nhân dân Việt Nam và Triều Tiên đã thu được thắng lợi. Mặt trận xã hội chủ nghĩa to lớn đã được thành lập.

Trong những nǎm sau chiến tranh, nhờ tính chất tốt đẹp của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân Liên Xô đã hàn gắn nhanh chóng những vết thương nặng nề do bọn Hítle xâm lược gây nên và đã tiến một bước dài trong việc phát triển kinh tế của mình. Những thành tích của Liên Xô chứng minh cụ thể rằng nhân dân Liên Xô đã biến mơ ước nghìn nǎm của con người về hạnh phúc thành sự thật trên một phần sáu quả đất.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi lịch sử các dân tộc, tạo nên một thời đại mới, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sụp đổ của chủ nghĩa tư bản.

Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với số phận các dân tộc phương Đông. Nó đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức ở châu á, chỉ cho nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc con đường giải phóng, nêu gương tự do dân tộc thật sự.

Đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và đảng Mác – Lênin, đã kiên quyết đấu tranh chống bọn thực dân.

Nǎm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi đất nước và xây dựng chính quyền nhân dân. Đó là một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc chúng tôi.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác – Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra.

Sau khi đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, nhân dân Việt Nam đã anh dũng kháng chiến trong suốt tám, chín nǎm chống bọn đế quốc Pháp và đế quốc nước ngoài để bảo vệ tự do và độc lập. Trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ ấy, nhân dân Việt Nam đã gìn giữ được những thành quả của cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ và đã nhận rõ sức sống mạnh mẽ của chế độ dân chủ nhân dân. Hiện nay nhân dân Việt Nam đang tiếp tục đấu tranh để thống nhất đất nước. Miền Nam Việt Nam đang còn rên siết dưới ách thống trị của bọn đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng.

Nhân dân lao động nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang phấn khởi khôi phục và phát triển nền kinh tế của mình. Trong thời gian sau chiến tranh, chúng tôi đã hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện ước mơ hàng nghìn nǎm về ruộng đất của nông dân lao động, đã thành lập và củng cố được thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và thành phần kinh tế đó đang đóng vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chúng tôi còn đạt được nhiều thành tích trong các ngành khác của nền kinh tế nước nhà, cũng như về phương diện vǎn hoá và giáo dục.

Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, những thành tích của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng tôi xin thành thực cảm ơn Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô anh em đã giúp đỡ chúng tôi một cách vô tư.

Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đang phát triển và củng cố và ngày càng tỏ rõ tính chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong hoàn cảnh quốc tế hiện nay, khi bọn đế quốc đang âm mưu phá hoại sự nhất trí của các nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu gây một cuộc chiến tranh mới, thì sự nhất trí của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu có một ý nghĩa đặc biệt to lớn.

Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa đang và sẽ luôn luôn kiên quyết củng cố không ngừng sự thống nhất hàng ngũ của mình, vì thấy rõ rằng đoàn kết chặt chẽ giữa các nước xã hội chủ nghĩa là thành trì vững chắc của hoà bình, là đảm bảo cho sự thắng lợi tất nhiên của sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa.

Nhìn lại con đường 40 nǎm mà nhân dân Liên Xô đã đi qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, theo con đường của Lênin vĩ đại, chúng tôi rất lấy làm sung sướng cho người bạn của mình. Những thành công của Liên Xô đã làm cho chúng tôi càng tin tưởng con đường mình đã chọn là rất đúng đắn, chủ nghĩa Mác – Lênin là ngọn đèn soi sáng cho dân tộc chúng tôi tiến tới tương lai tươi đẹp.

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin, đi theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân Việt Nam tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của mình, quyết tâm đi tới một tương lai hạnh phúc, đi tới chủ nghĩa xã hội.

Tinh thần Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ tham mưu anh dũng của Đảng, muôn nǎm!

Hoan nghênh Chính phủ Liên Xô!

Vẻ vang thay nhân dân Liên Xô!

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô đời đời bền vững!

Chủ nghĩa cộng sản muôn nǎm!

—————————-

Phát biểu ngày 6-11-1957.
Báo Nhân dân, số 1341, ngày 10-11-1957.
cpv.org.vn