Lời cǎn dặn chị em phụ nữ Thủ đô (18-10-1958)

Chị em phụ nữ cố gǎng thi đua tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giành thống nhất Tổ quốc. Phụ nữ công nhân cần tích cực tham gia quản lý thật tốt nhà máy, công trường. Phụ nữ nông dân cần hǎng hái tham gia phong trào đổi công, hợp tác, gặt tốt vụ mùa, chuẩn bị tốt vụ chiêm nǎm tới. Các tầng lớp phụ nữ ở thành phố cần chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Chính phủ. Chị em làm nghề buôn bán cần giữ đức tính thật thà, đúng đắn, bài trừ tệ “mua rẻ, bán đắt”, tệ “mặc cả, nói thách”. Chị em phụ nữ phải hết sức chǎm lo bảo vệ sức khoẻ của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc.

—————————

Nói ngày 18-10-1958.
Báo Nhân dân, số 1680, ngày 19-10-1958.
cpv.org.vn