Người quyết tâm thì lúa được mùa (18-6-1959)

Mặc dù đầu mùa thì hạn hán kéo dài, cuối mùa thì mưa to gió lớn, nhưng ta đã được mùa hai vụ liền.

Vụ mùa nǎm ngoái, đổ đồng mỗi mẫu tây được 23 tạ (những nǎm trước chỉ được từ 13 đến 18 tạ).

Vụ chiêm nǎm nay, đổ đồng mỗi mẫu tây được 21 tạ (những nǎm trước chỉ được từ 12 đến 14 tạ). Có những nông trường được 35 tạ đến 40 tạ. Có những tỉnh như Thái Bình đổ đồng được 26 tạ.

Vì sao có kết quả tốt đẹp ấy?

– Vì Đảng và Chính phủ đã quyết tâm lãnh đạo nông dân tranh thủ vụ mùa và vụ chiêm thắng lợi.

– Vì cán bộ đã quyết tâm biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của đồng bào nông dân.

– Vì đồng bào nông dân đã quyết tâm theo đúng sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, vượt mọi khó khǎn, ra sức chống hạn, cải tiến kỹ thuật… để làm cho vụ mùa và vụ chiêm thắng lợi.

Một điều chủ chốt nữa, là nông dân tiến vào cách làm ǎn tập thể. Hiện nay, miền Bắc đã có 13.500 hợp tác xã và 25 vạn tổ đổi công, gồm 85% tổng số nông hộ. Đó là một lực lượng to lớn để tranh thủ thắng lợi.

Hợp tác xã đã đưa đến cho nông dân lợi ích thế nào?

Vài ví dụ: ở Hưng Yên, vụ chiêm này mỗi mẫu ta của hợp tác xã thu hoạch bình quân từ 700 đến 860 kilô, còn nông dân riêng lẻ chỉ được 600 đến 660 kilô.

Hợp tác xã Đức Hợp, mỗi hộ xã viên tǎng thu nhiều là 700 kilô, ít nhất cũng tǎng 50 đến 100 kilô.

Nhưng đó chỉ là thắng lợi bước đầu. Chúng ta chớ nên tự mãn. Cán bộ và nông dân ta phải quyết tâm phấn đấu cho vụ mùa này thắng lợi to hơn nữa. Nhiệm vụ trước mắt và cấp bách của cán bộ và nông dân là phải thực hiện mấy việc cần thiết sau đây:

– Chuẩn bị mạ thật đủ, chǎm bón mạ thật tốt. Ra sức làm tiểu thuỷ nông, bón phân nhiều hơn, cải tiến kỹ thuật… Phải xem trọng chǎn nuôi, hoa màu và cây công nghiệp.

– Gấp rút hoàn thành công việc đắp đê cho tốt, tổ chức cho tốt việc phòng lụt chống lụt và phòng bão chống bão.

– Củng cố thật tốt các hợp tác xã và tổ đổi công, để làm đầu tàu, làm gương mẫu.

– Đảng bộ tỉnh, huyện và xã phải đi sâu đi sát, lãnh đạo phải toàn diện, thật chặt chẽ và kịp thời.

Quyết tâm, quyết tâm, lại quyết tâm,

Thì vụ mùa thắng lợi ta cầm chắc trong tay!

TRẦN LỰC

——————————-

Báo Nhân dân, số 1920, ngày 18-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement