Diễn vǎn trong lễ trao tặng Tổng thống Xucácnô Huân chương Kháng chiến hạng Nhất (27-6-1959)

Thưa Tổng thống kính mến,

Thưa các vị và các bạn,

Hôm nay, tôi rất lấy làm vinh hạnh được thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trao tặng Bác sĩ Xucácnô, Tổng thống nước Cộng hoà Inđônêxia, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Ở nước Việt Nam chúng tôi, Huân chương này là để ghi công trạng những người đã có cống hiến to lớn vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân hung tàn, giành lại độc lập dân tộc.

Tổng thống là vị lãnh tụ đầu tiên của một nước bạn sẽ mang Huân chương cao quý này của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Nhân dân Việt Nam rất kính mến Tổng thống là người chiến sĩ gan góc, tiêu biểu cho ý chí quật cường và tinh thần nồng nàn yêu nước của nhân dân Inđônêxia; là người đã tổ chức và lãnh đạo bộ đội du kích và quân đội chính quy Inđônêxia đánh thắng bọn thực dân; là người đã xây dựng nền độc lập và nước Cộng hoà Inđônêxia.

Nhân dân Việt Nam vui mừng trước những thắng lợi của Inđônêxia và coi đó như thắng lợi của mình, kính mến lãnh tụ của nhân dân Inđônêxia như lãnh tụ của mình, cho nên rất sung sướng được tặng Tổng thống Huân chương cao quý này.

Xin Tổng thống vui lòng nhận lấy nó, đồng thời nhận lấy tấm lòng thân ái nhất của nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

—————————-

Nói ngày 27-6-1959.
Báo Nhân dân, số 1930, ngày 28-6-1959.
cpv.org.vn

Advertisement