Diễn vǎn chào mừng Chủ tịch A.Davátxki và Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan (6-10-1959)

Thưa đồng chí Chủ tịch Davátxki kính mến,

Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan anh em,

Hôm nay, nhân dân Việt Nam vô cùng sung sướng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn đại biểu đến thǎm đất nước Việt Nam và mang đến cho nhân dân Việt Nam mối tình hữu nghị thắm thiết của nhân dân Ba Lan anh em. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn đại biểu.

Đón tiếp đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn, nhân dân Việt Nam rất sung sướng được nhân dịp này tỏ mối cảm tình sâu sắc của mình đối với nhân dân Ba Lan anh dũng đã đấu tranh oanh liệt chống bọn phát xít Hítle, đã vượt mọi khó khǎn gian khổ xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội trên đất nước mình.

Việt Nam và Ba Lan tuy xa cách nhau, nhưng nhân dân Việt Nam và nhân dân Ba Lan lại rất gần nhau, vì gắn bó với nhau bởi mối tình anh em không gì lay chuyển nổi, vì nhân dân hai nước chúng ta cùng chung một lý tưởng, một mục đích và cùng ở trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại đứng đầu. Nhân dân Việt Nam tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nhân dân Ba Lan anh em đã cùng với nhân dân Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác hết lòng giúp đỡ mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Thưa đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí trong Đoàn,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Sau cuộc đi thǎm Ba Lan của tôi nǎm 1957, cuộc đi thǎm Việt Nam lần này của đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn đại biểu sẽ thắt chặt hơn nữa tình nghĩa anh em giữa nhân dân hai nước chúng ta và góp phần tǎng cường tình đoàn kết nhất trí giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.

Tôi xin chúc đồng chí Chủ tịch kính mến và các đồng chí trong Đoàn đại biểu sức khoẻ và thành công trong cuộc đi thǎm hữu nghị này.

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ba Lan muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Nhân dân Ba Lan muôn nǎm!

Tình đoàn kết nhất trí giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại đứng đầu muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

———————-

Nói ngày 6-10-1959.
Báo Nhân dân, số 2030, ngày 7-10-1959.
cpv.org.vn

Advertisement