Bài nói tại Hội nghị mở rộng của Tỉnh uỷ Hà Đông (2-12-1959)

Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì thu hoạch phải ngày càng tǎng. Tất nhiên, mức tiến bộ đó phải dựa vào khả nǎng cộng với sự cố gắng. Hiện nay, tỉnh Hà Đông có hơn 1 phần 3 diện tích bị hạn, muốn vụ Đông – Xuân này tǎng hơn vụ trước thì phải cố gắng rất lớn. Phải vận động nhân dân ra sức chống hạn, đó là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của cán bộ trong lúc này.

Muốn kỷ niệm Đảng một cách thiết thực, thật xứng đáng thì phải chống hạn tốt và thực hiện tốt vụ Đông – Xuân. Mọi người phải biết dựa vào lực lượng của hợp tác xã, tổ đổi công và thanh niên để vận động toàn dân tham gia công tác chống hạn.

Tỉnh Hà Đông đã có hơn 50% nông hộ vào hợp tác xã, như thế là tốt. Bây giờ phải chú trọng củng cố các hợp tác xã ấy cho tốt. Phải tǎng gia sản xuất tốt, phải làm cho xã viên tǎng thu nhập. Phải quản lý lao động, quản lý sản xuất, quản lý tiền của cho tốt. Các hợp tác xã cần có nội quy cụ thể, do toàn thể xã viên bàn bạc đề ra hợp với tình hình thực tế của mỗi hợp tác xã và tự nguyện tự giác thực hiện tốt nội quy ấy. Ngoài việc sản xuất lúa là chính, các hợp tác xã phải chú trọng làm thêm các việc khác, như chǎn nuôi, thả cá, trồng cây công nghiệp và làm các nghề phụ, v.v., vì đó là những nguồn lợi để tǎng thu nhập cho xã viên.

Phải cần kiệm xây dựng hợp tác xã, không vì thấy được mùa mà ǎn tiêu lãng phí. Tất cả cán bộ từ tỉnh đến xã và cán bộ hợp tác xã phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải chí công vô tư, chǎm nom cho hợp tác xã tiến bộ như tấm lòng yêu mến của người mẹ đối với con.

Toàn thể cán bộ trong tỉnh cần có kế hoạch vận động nhân dân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”. Phải chuẩn bị nhiều cây giống, đảm bảo mỗi người trong một nǎm trồng và chǎm sóc tốt độ hai đến nǎm cây, hoặc cây ǎn quả, hoặc cây lấy gỗ, v.v..

Về công tác phát triển Đảng, cần chú ý kết nạp những phần tử ưu tú, gương mẫu, trước hết là trong xã viên hợp tác xã, trong Đoàn Thanh niên Lao động vào Đảng. Khi kết nạp phải lựa chọn rất cẩn thận, tránh làm ồ ạt. Đồng thời phải tǎng cường giáo dục cho các đảng viên, mới cũng như cũ. Đi đôi với việc phát triển, phải củng cố chi bộ xã vững mạnh.

Muốn làm được những việc trên, cán bộ phải tǎng cường đoàn kết, phải luôn luôn phê bình và tự phê bình, phải đi đúng đường lối quần chúng. Cán bộ từ tỉnh đến huyện, xã đều phải học tập chính trị, vǎn hoá, kỹ thuật để làm trọn nhiệm vụ ngày càng nhiều và càng mới.

Bác tin rằng với lực lượng trên 7.000 đảng viên và 15.000 đoàn viên thanh niên lao động, Hà Đông nhất định sẽ động viên được toàn thể nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện vụ Đông – Xuân thắng lợi toàn diện, vượt bậc và vững chắc.

————————–

Nói ngày 2-12-1959.
Báo Nhân dân, số 2090, ngày 6-12-1959.
cpv.org.vn

Advertisement