Thư gửi cán bộ và giáo viên bổ túc vǎn hoá (17-12-1959)

Gửi các đồng chí cán bộ và giáo viên bổ túc vǎn hóa,

Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tǎng gia sản xuất.

Muốn tǎng gia sản xuất tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến.

Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải có vǎn hóa.

Vì vậy công việc bổ túc vǎn hóa là cực kỳ cần thiết.

Công việc bổ túc vǎn hóa đối với người dạy và người học đều có khó khǎn hoặc ít hoặc nhiều. Nhưng với quyết tâm và tinh thần xã hội chủ nghĩa thì khó khǎn gì cũng khắc phục được và bổ túc vǎn hóa nhất định sẽ thành công.

Chúc các bạn cố gắng thi đua và thu được nhiều thắng lợi.

Chào thân ái
Ngày 17 tháng 12 nǎm 1959
HỒ CHÍ MINH

—————————————-

Bản chụp bút tích, lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn

Advertisement