Bài nói tại Hội nghị tổng kết công tác thuỷ lợi nǎm 1959 (7-3-1960)

Trong nǎm qua, cán bộ và nhân dân ta đã có nhiều cố gắng và tiến bộ trong việc làm thuỷ lợi. Nǎm 1956, nhân dân đã đào đắp 27 triệu 90 vạn thước khối, nǎm 1959 đào đắp 84 triệu 857.810 thước khối. Diện tích tưới nǎm 1956 có 1 triệu 57 vạn hécta, nǎm 1959 đạt 1 triệu 90 vạn hécta. Thế là có tiến bộ, nhưng chưa đủ, còn một nửa triệu hécta nữa chưa có nước tưới. Tạm tính mỗi hécta là 2 tấn thóc, ta còn một triệu tấn thóc thu hoạch bấp bênh. Nếu trời tốt thì thu hoạch nhiều, ngược lại nếu trời xấu thì thu hoạch sút kém. Từ trung ương đến địa phương, từ miền xuôi đến miền núi, ta phải cố gắng tranh với trời lấy một triệu tấn thóc ấy một cách vững chắc. Người xưa có câu: “Nhân định thắng thiên”, ta nhất định không chịu thua trời, ta cố gắng phát triển và tiến bộ cho đều, làm tốt công tác thuỷ lợi thì nhất định thắng trời. Muốn làm tốt công tác thuỷ lợi, các cấp uỷ, các cán bộ chuyên môn phải đi đúng đường lối quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng. Quần chúng thông suốt về phương châm, phương pháp của Đảng và Chính phủ thì nhất định sẽ làm được và làm tốt.

Công tác thuỷ lợi phải kịp thời để phục vụ phong trào hợp tác hoá, đồng thời phải dựa vào phong trào hợp tác hoá mà làm tốt công tác thuỷ lợi. Nói đến kinh tế nông thôn trước hết là nói đến vấn đề nước. ở nông thôn, nước ví như sông mà chủ nghĩa xã hội như thuyền, nước sông lên nhiều thì thuyền đi lại dễ dàng. Cho nên, ngay từ bây giờ, phải làm sao đẩy mạnh công tác thuỷ lợi cho đều, tốt, chắc chắn, trước mắt là phục vụ sản xuất Đông – Xuân, chuẩn bị cho vụ mùa.

————————–

Nói ngày 7-3-1960.
Báo Nhân dân, số 2182, ngày 9-3-1960.
cpv.org.vn

Advertisement