Những bước tiến của các hợp tác xã thủ công nghiệp (29-5-1960)

Hiện nay, số đông bà con thủ công nghiệp đã thấy rõ hợp tác là con đường phát triển tốt nhất và nó có tương lai vẻ vang nhất. Vì vậy, ở Hà Nội hơn 90% hộ thủ công nghiệp đã vào hợp tác xã. ở các nơi khác, phong trào cũng đang lên. Lên nhanh như Hà Nam, Vĩnh Phúc, v.v. thì đã thu hút hơn 86% hộ. Lên chậm như Cao Bằng, Thái Nguyên, v.v. cũng đã thu hút được hơn 50% hộ vào hợp tác xã.

Người đông thì sức mạnh và ý kiến dồi dào. Nhờ có hợp tác xã mà phong trào cải tiến kỹ thuật được thực hiện dần dần, do đó mà sản xuất được nâng cao. Như các hợp tác xã “Quyết Thắng”, “Sông Hồng”, “Cộng Lực”, v.v. đã tǎng nǎng suất gần 300%.

Đồng thời, khẩu hiệu thực hành tiết kiệm cũng bước đầu thực hiện tốt. Như hợp tác xã “Toàn Tiến” đã khéo dùng để đóng hàng những đầu mẩu gỗ và củi bắp, mà vẫn bảo đảm chất hàng tốt. Do đó mà trong một đợt hàng đã tiết kiệm cho mậu dịch 1300 đồng. Hợp tác xã “Đức Tiến” mỗi lần nung ngói giảm được nửa số than vì đã cải tiến lò nung.

Đồng thời đã có những hợp tác xã nhỏ họp thành hợp tác xã vừa. Như ba hợp tác xã “Rạng Đông”, “Tháng Mười” và “Tháng Tám” đã họp lại thành một hợp tác xã “6-1” với hơn l00 xã viên. Đó cũng là một bước tiến mới.

Trên đây là vài ví dụ kiểu mẫu. Từ chỗ làm ǎn riêng lẻ “đèn nhà ai rạng nhà ấy”, tiến lên hợp tác xã làm ǎn tập thể “ta vì mọi

người, mọi người vì ta”, lúc đầu không tránh khỏi một số khó khǎn, thiếu sót. Nhưng nếu mọi người đều quyết tâm tiến tới, đều coi việc hợp tác xã như việc nhà mình, đều làm đúng khẩu hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã, thì nhất định giải quyết được mọi khó khǎn và mọi thiếu sót để tiến bộ mãi.

Để củng cố và phát triển tốt hợp tác xã, điều rất quan trọng là:

– Cán bộ cần phải chí công vô tư,

– Lãnh đạo phải dân chủ,

– Quản lý phải chặt chẽ và toàn diện,

– Phân phối phải công bằng.

Một điều cần thiết nữa là: các hợp tác xã phải giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, trao đổi sáng kiến và kinh nghiệm cho nhau.

Làm đúng như vậy thì phong trào hợp tác xã thủ công nghiệp nhất định sẽ phát triển nhanh chóng và vững chắc.

T.L.

—————————

Báo Nhân dân, số 2262, ngày 29-5-1960.
cpv.org.vn

Advertisement