Lời tiễn Chủ tịch Hátgi Lêsi (18-6-1960)

Thưa đồng chí Chủ tịch Hátgi Lêsi thân mến,
Thưa đồng chí Liri Bêlisôva thân mến,
Thưa các đồng chí trong Đoàn đại biểu Anbani thân mến,
Thưa các đồng chí và các bạn,

Đồng chí Chủ tịch Lêsi, đồng chí Liri và các đồng chí trong Đoàn ở thǎm Việt Nam trong một thời gian quá ngắn ngủi. Nhưng tình anh em thắm thiết giữa nhân dân hai nước chúng ta rất bền vững lâu dài. Và cuộc đến thǎm của các đồng chí đã làm cho tình nghĩa ấy càng thêm lâu dài bền vững.

Hôm nay, tiễn đưa các đồng chí lên đường về nước:

Chúng tôi quyến luyến vôngần,
Quan sơn xa cách, tinh thần không xa.

Chúng tôi rất cảm ơn các đồng chí đã vượt:

Ngàn trùng nước biếc non xanh,
Trao cho nước bạn mối tình anh em.

Nay chúng tôi lại nhờ các đồng chí thay mặt nhân dân Việt Nam chuyển đến nhân dân Anbani anh em:

Mối tình hữu nghị sắt son,
Sông có thể cạn, núi có thể mòn.
Tinh thần đoàn kết dài còn muôn thu!

Chúng tôi luôn luôn nhớ các đồng chí và chắc rằng các đồng chí cũng luôn luôn nhớ chúng tôi.

Càng nhớ nhung chúng ta càng ra sức thi đua với nhau trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ hoà bình.

Kính chúc các đồng chí đi đường bình an, mạnh khoẻ.

———————-

Nói ngày 18-6-1960.
Báo Nhân dân, số 2283, ngày 19-6-1960
cpv.org.vn

Advertisement