Điện chúc mừng Đại hội lần thứ III của Đảng Công nhân Rumani (20-6-1960)

Kính gửi Đại hội lần thứ III của Đảng Công nhân Rumani,

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi kính gửi Đại hội lần thứ III của Đảng Công nhân Rumani lời chào mừng anh em thân thiết và nhiệt liệt nhất.

Giai cấp công nhân và nhân dân Rumani, dưới sự lãnh đạo của Đảng Công nhân, đã đạt được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Rumani đã trở thành một nước có một nền công nghiệp và nông nghiệp phát triển, một nền khoa học và kỹ thuật hiện đại. Những thành tựu to lớn đã đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 nǎm lần thứ hai phát triển kinh tế và vǎn hoá, đã nâng cao đời sống của nhân dân Rumani.

Để đảm bảo những thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, Đảng Công nhân Rumani đã ra sức củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng và trong nhân dân, luôn luôn tǎng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực, tǎng cường chuyên chính vô sản, củng cố tình đoàn kết và sự hợp tác quốc tế với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô vĩ đại. Đồng thời, Đảng và Chính phủ Rumani luôn luôn tích cực đấu tranh cho sự hợp tác giữa các nước vùng Bancǎng, nhằm giữ gìn hoà bình ở vùng này và góp phần giữ gìn hoà bình thế giới.

Những thành tựu to lớn trên đây nói lên tinh thần lao động sáng tạo và yêu chuộng hoà bình của nhân dân Rumani, nói lên sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Công nhân Rumani, đồng thời cũng nói lên tính chất ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh vô địch của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thắng lợi to lớn của nhân dân Rumani anh em, xem đó như những thắng lợi của bản thân mình. Những thắng lợi ấy đã cổ vũ thêm chúng tôi tiến lên giành những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Trong những nǎm qua, Đảng, Chính phủ và nhân dân Rumani đã hết lòng giúp đỡ nhân dân Việt Nam chúng tôi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Nhân dịp Đại hội này, chúng tôi tỏ lòng chân thành cảm ơn Đảng Công nhân, Chính phủ và nhân dân Rumani anh em.

Chắc chắn rằng Đại hội lần thứ III này của Đảng Công nhân Rumani sẽ mở ra nhiều triển vọng mới và đem lại nhiều thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Rumani.

Chúng tôi kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, kính chúc Đảng Công nhân và nhân dân Rumani thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 nǎm (1960-1965).

– Đảng Công nhân Rumani muôn nǎm!

– Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Rumani muôn nǎm!

– Tình đoàn kết nhất trí của đại gia đình xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu, muôn nǎm!

– Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch muôn nǎm!

Hà Nội, tháng 6 nǎm 1960
Thay mặt Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Lao động
Việt Nam
HỒ CHÍ MINH

—————————

Báo Nhân dân, số 2284, ngày 20-6-1960
cpv.org.vn

Advertisement