Trả lời phóng viên Thông tấn xã Cộng hoà Dân chủ Đức (21-7-1961)

Hỏi: Thưa đồng chí Chủ tịch, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà quan trọng như thế nào đối với toàn bộ nước Việt Nam?

Trả lời: Mục đích việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nhân dân miền Bắc Việt Nam và đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để hoà bình thống nhất đất nước của mình.

Hỏi: Xin Chủ tịch cho biết có gì ẩn đằng sau lời vu cáo của Ngô Đình Diệm về cái gọi là “hoạt động khuynh đảo” của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ở miền Nam Việt Nam không?

Trả lời: Việc cho rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có những “hoạt động khuynh đảo” ở miền Nam Việt Nam là một điều vu cáo hèn hạ của bè lũ Mỹ – Diệm. Điều vu cáo này nhằm che lấp việc phá hoại Hiệp định Giơnevơ và việc biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và cǎn cứ quân sự của Mỹ. Điều vu cáo đó còn nhằm tǎng cường khủng bố nhân dân miền Nam Việt Nam đang đấu tranh chống chế độ độc tài phát xít của bè lũ Mỹ – Diệm, giành cho mình quyền sống, dân chủ, hoà bình và thống nhất. Đây là kết quả bảy nǎm chấp chính của Ngô Đình Diệm: 9 vạn người bị giết và bị thương, 67 vạn người bị giam trong các nhà tù và trại tập trung, 50 vạn người bị tra tấn. Trong số hơn 13 triệu nhân dân miền Nam Việt Nam, thì hơn một triệu là nạn nhân của chế độ độc tài phát xít. Từ nǎm 1954, nghĩa là từ bảy nǎm nay không có ngày nào là không có chém giết, cướp bóc, đốt nhà và tra tấn dã man. Cuộc đấu tranh chống chế độ dã man ấy là quyền thiêng liêng của đồng bào chúng tôi ở miền Nam Việt Nam. Không có bạo lực hay vu cáo nào có thể làm cản trở được mục đích đó đi tới thắng lợi.

Hỏi: XinChủ tịch cho biết nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đi theo đường lối nào để thống nhất Việt Nam?

Trả lời: Chúng tôi kiên quyết đấu tranh thống nhất Tổ quốc bằng đường lối hoà bình và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Giơnevơ.

Hỏi: Việc ký hoà ước với Đức trong nǎm nay và việc giải quyết vấn đề Tây Bá Linh theo đề nghị trong giác thư của Liên Xô, có một tầm quan trọng đối với việc duy trì hoà bình ở châu Âu. Thưa Chủ tịch, Chủ tịch có cho rằng việc ký hoà ước như thế cũng có kết quả tốt đối với tình hình Đông – Nam á không?

Trả lời: Một hoà ước ký với hai nước Đức và việc giải quyết vấn đề Tây Bá Linh, theo như Liên Xô đề nghị trong bức giác thư của mình là nhằm để củng cố hoà bình và xoá bỏ mối đe doạ chiến tranh ở châu Âu. Chắc chắn rằng việc ấy có kết quả tốt đối với Đông – Nam á cũng như đối với toàn thế giới. Vì vậy, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới nhiệt liệt ủng hộ những đề nghị của Liên Xô.

—————————-

Báo Nhân dân, số 2.678, ngày 21-7-1961.
cpv.org.vn

Advertisement