Thư gửi hoạ sĩ Picátxô (8-1961)

Đồng chí Picátxô thuộc vào những con người luôn luôn trẻ, bởi vì những người ấy sôi nổi trong tâm hồn một tình yêu say mê đối với cái Thiện, cái Mỹ, với Hoà bình và Nhân loại. Tình yêu ấy đã dẫn dắt Picátxô đến với chủ nghĩa cộng sản và vì thế hoạ sĩ mãi mãi giữ được tuổi xuân.

Con chim bồ câu hoà bình do Picátxô vẽ, rất quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và nhân dân khắp trên thế giới, đã biểu hiện một cách rực rỡ lòng tin mãnh liệt của nhà nghệ sĩ lớn ấy vào sự vươn tới hoà bình không gì có thể ngǎn cản nổi của nhân dân các dân tộc.

Tôi chúc đồng chí Picátxô luôn luôn mạnh khoẻ và sống lâu để sáng tác nghệ thuật phụng sự chính nghĩa.

Hà Nội, tháng 8 nǎm 1961
HỒ CHÍ MINH

————————–

Sách Hồ Chí Minh: Vǎn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận, Nxb. Vǎn học, Hà Nội, 1981, tr.460.
cpv.org.vn

Advertisement