Guồng máy nông nghiệp (28-4-1961)

Trong một công xưởng, có nhiều loại máy móc hình dạng khác nhau và công dụng khác nhau. Những máy móc khác nhau ấy phải bố trí và kết hợp thật ǎn khớp với nhau, thì sản xuất mới tốt.

Nông nghiệp cũng có “guồng máy” của nó. Từ lúc chọn giống đến ngày đưa thóc vào kho, mọi công việc phải ǎnkhớp, nhịp nhàng với nhau, thì kết quả thu hoạch mới tǎng. Sau đây xin tóm tắt nêu mấy điểm chính, để giúp bà con hợp tác xã nghiên cứu:

– Đủ nước. Nhiều phân. Giống tốt. Cày sâu bừa kỹ. Cấy dày đúng mức. Phòng chuột, trừ sâu. Chǎm nom ruộng đất. Cải tiến nông cụ. Đó là tám bộ phận chính trong guồng máy nông nghiệp, nó quan hệ chặt chẽ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau, cho nên thiếu một bộ phận nào cũng không được. Ví dụ:

Muốn tǎng thu hoạch thì nhất định phải tǎng vụ, tǎng diện tích. Muốn tǎng vụ, tǎng diện tích thì nhất định phải cải tiến nông cụ. Một máy cấy thô sơ (kiểu Nam Ninh) có thể cấy gần tám lần cấy bằng tay. Muốn dùng máy cấy thì nhất định phải cày sâu bừa kỹ.

Một ví dụ nữa: Muốn ruộng tốt thì phải bón nhiều phân. Muốn có nhiều phân thì phải đẩy mạnh chǎn nuôi.Muốn phát triển chǎn nuôi thì phải tǎng diện tích trồng thức ǎn cho trâu, bò, lợn…

– Miếng vườn của mỗi gia đình xã viên và các loại nghề phụ là nguồn lợi để tǎng thu nhập. Phải sắp xếp thế nào để xã viên làm tốt công việc chung của hợp tác xã, đồng thời có thể sǎn sóc miếng vườn của họ. Phải bố trí thế nào vừa phát triển được nghề phụ, vừa không để nghề phụ lấn át nông nghiệp.

– Nông nghiệp phải rất coi trọng ba điều:

Thiên thời – Mùa nào thì cần phải làm việc gì, nhất là phải làm kịp thời vụ.

Địa lợi – Đất nào phải trồng thứ gì cho thích hợp.

Nhân hoà – Xã viên có người khoẻ, người yếu; có người thạo nghề, người chưa thạo. Công việc có việc khó việc dễ, việc nặng việc nhẹ. Phải phân phối thế nào cho người đúng với việc, việc đúng với người và ai cũng có công việc, cũng phấn khởi lao động.

– Hợp tác xã từ 100 hộ trở lên là một đại gia đình. Ngoài công việc chính là tǎng gia sản xuất, hợp tác xã phải tổ chức tốt những việc xã hội và vǎn hoá như: Giúp già, dạy trẻ, cưới hỏi, trông nom người ốm đau, giúp đỡ đàn bà khi thai nghén, v.v..

– Muốn cho guồng máy chạy thật đều, thật tốt, chúng ta phải thực hiện ba điều sau đây:

Cán bộ quản trị phải thật sự dân chủ và chí công vô tư.

Đảng viên và đoàn viên thanh niên phải gương mẫu trong mọi công việc.

Tất cả xã viên phải đoàn kết nhất trí, phải làm trọn nghĩa vụ của người chủ, làm đúng khẩu hiệu “Cần kiệm xây dựng hợp tác xã”.

*

* *

Hiện nay khắp nơi có phong trào sôi nổi thi đua với hợp tác xã Đại Phong. Thế là rất tốt. Nhưng cán bộ ta phải nhớ:

1- Phải giữ vững nguyên tắc tự nguyện,

2- Trước khi mở rộng quy mô hợp tác xã phải chuẩn bị thật tốt tư tưởng và vật chất. Tuyệt đối không nên nóng vội.

T.L.

——————-

Báo Nhân dân, số 2595, ngày 28-4-1961.
cpv.org.vn

Advertisement