Thư gửi nhân dân nước Anh (2-3-1962)

Thưa các bạn,

Nhân dân Việt và nhân dân Anh xưa nay không hề thù ghét gì nhau. Trái lại, nhân dân hai nước chúng ta muốn gần gũi nhau và thân thiện với nhau, vì chúng ta có những mục đích chung là hoà bình, hữu nghị và hạnh phúc.

Nhưng Chính phủ Anh thì luôn luôn tìm dịp gây hấn với nhân dân Việt Nam.

– Năm 1945, nhân dân Việt Nam làm Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. Ngay lúc đó, Chính phủ Anh ra lệnh cho quân đội Anh (do tướng Graxây chỉ huy để lột súng quân đội Nhật ở Nam Bộ) vũ trang lại cho thực dân Pháp đánh lại nhân dân Việt Nam.

– Năm 1954, nhân dân Việt Nam đại thắng thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hội nghị Giơnevơ họp để giải quyết vấn đề Đông Dương. Là một trong hai Chủ tịch của Hội nghị ấy, Chính phủ Anh có nhiệm vụ làm cho Hiệp định Giơnevơ được thực hiện đúng đắn. Nhưng Chính phủ Anh chẳng những không làm trọn nhiệm vụ, mà còn giúp bọn Mỹ – Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Sau đây là vài chứng cớ:

– Chính phủ Anh đã xui Chính phủ phản động Mã Lai giúp vũ khí cho bè lũ Ngô Đình Diệm.

– Tháng 9-1961, Chính phủ Anh đã phái sang miền Nam Việt Nam một đội đặc vụ và tháng 1-1962 lại phái thêm một đoàn sĩ

quan Anh sang giúp Mỹ – Diệm giết hại nhân dân Nam Việt. Hai nhóm người Anh này đều do tướng Thômxơn chỉ huy và đều là bọn thạo diệt người Mã Lai

– Hiện nay, đế quốc Mỹ đang trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Chúng đã lập bộ chỉ huy ở Sài Gòn. Chúng đang dùng tàu thuỷ, máy bay, binh sĩ, chó săn giết hại nhân dân miền Nam. Chúng thả thuốc độc phá hoại mùa màng và làng mạc của nhân dân… Thiên hạ đều đồng thanh lên án tội ác tày trời của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. Nhưng Chính phủ Anh thì lại ra sức ủng hộ bọn Mỹ cướp nước và bọn Diệm bán nước. Trong Công hàm ngày 16-2-1962 trả lời Thư kháng nghị của Liên Xô, Chính phủ Anh đã trắng trợn vu cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà “âm mưu lật đổ chính quyền miền Nam”!

Thật là một thái độ hèn mạt, không xứng đáng chút nào với một Chính phủ của một nước lớn, với một Chủ tịch của Hội nghị Giơnevơ.

Nhân dân Việt Nam kịch liệt chống lại lời vu khống đó và thiết tha kêu gọi các bạn – nhân dân nước Anh – có hành động thiết thực để ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Kính gửi các bạn lời chào hữu nghị.

T.L.

—————–

Báo Nhân dân, số 2900, ngày 2-3-1962.
cpv.org.vn

Advertisement