Thư gửi Hội nghị tổng kết công tác giao thông vận tải nông thôn và miền núi (3-3-1962)

Thân ái gửi Hội nghị giao thông vận tải,

Được tin các cô, các chú họp Hội nghị để tổng kết công tác làm giao thông vận tải ở nông thôn, miền núi. Nhân dịp này Bác nhắc một số điểm để các cô, các chú lưu ý:

– Mấy nǎm qua, các địa phương đều có cố gắng làm và sửa chữa thêm được nhiều đường sá, đóng thêm được nhiều xe và thuyền. Như vậy là khá.

Nhưng so với yêu cầu của nông nghiệp trong kế hoạch 5 nǎm, thì số đường sá, xe thuyền còn quá ít.

– Cho đến nay, làm đường chưa chú ý phục vụ sản xuất, chưa kết hợp chặt chẽ giao thông với thuỷ lợi.

Để hoàn thành tốt kế hoạch 5 nǎm, chúng ta phải cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa:

– Phải lấy phục vụ sản xuất là chủ yếu.

– Phải biết dựa vào nhân dân làm là chính.

– Các cấp uỷ (tỉnh, huyện, xã) phải quan tâm đúng mức, chỉ đạo chặt chẽ, không được khoán trắng cho cán bộ chuyên môn.

Bác mong rằng trong Hội nghị này các đại biểu thảo luận rõ phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển giao thông vận tải ở nông thôn, miền núi mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Sau Hội nghị về, các cô, các chú lãnh đạo nhân dân làm đường sá và thuyền xe nhiều hơn nữa và tốt hơn nữa.

Bác gửi đến Hội nghị một lá cờ luân lưu hằng nǎm để tặng cho tỉnh nào làm giao thông vận tải cho nông thôn khá nhất.

Bác chúc các đại biểu sức khoẻ, chúc Hội nghị thành công.

BÁC HỒ

————————-

Báo Nhân dân, số 2901, ngày 3-3-1962.
cpv.org.vn

Advertisement