Mừng tuổi các cụ phụ lão (8-2-1962)

Tuổi già nhưng chí không già,
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh.

—————

Báo Nhân dân, số 2878, ngày 8-2-1962.
cpv.org.vn