Lời cảm ơn trong buổi tiệc Chủ tịch Antônin Nôvốtni chiêu đãi (26-1-1963)

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn những lời thân thiết của đồng chí Chủ tịch.

Trong những ngày đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn ở thǎm đất nước chúng tôi, nhân dân Việt Nam càng thấy rõ sự quan tâm của các đồng chí đối với công cuộc cách mạng của chúng tôi. Những cử chỉ thân tình, những lời nói thân thiết của đồng chí Chủ tịch đã đi sâu vào tấm lòng đồng bào chúng tôi và đã thiết thực đóng góp vào việc tǎng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn đồng chí Chủ tịch và các đồng chí cùng đi với Chủ tịch.

Trong khi ở miền Bắc thi đua lao động để xây dựng chủ nghĩa xã hội và ở miền Nam đấu tranh gian khổ để tự giải phóng khỏi ách dã man của Mỹ – Diệm, nhân dân Việt Nam tin ở sức mạnh đoàn kết của mình và cũng tin ở sự ủng hộ và đồng tình của Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa.

Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thắng lợi to lớn của nhân dân Tiệp Khắc anh em trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân Tiệp Khắc đạt được những thắng lợi to lớn đó là do tinh thần lao động đầy sáng tạo của mình dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đứng đầu là đồng chí Nôvốtni, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, suốt đời đấu tranh cho hạnh phúc của nhân dân và giai cấp công nhân.

Trong những ngày vừa qua, đại biểu của Đảng, Chính phủ của hai nước chúng ta đã cùng nhau trao đổi ý kiến trong tinh thần hữu nghị anh em. Chúng ta đã nhất trí về những vấn đề quan trọng của tình hình thế giới. Chúng ta đã nhất trí về sự cần thiết phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tinh thần quốc tế vô sản, cǎn cứ và những vǎn kiện lịch sử của hai cuộc Hội nghị ở Mátxcơva nǎm 1957 và 1960…

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Cuộc đi thǎm của đồng chí Chủ tịch lần này là một cống hiến rất quý báu vào việc thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta cũng như việc củng cố tình đoàn kết giữa các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Sự cống hiến ấy sẽ có ảnh hưởng rất tốt đẹp và lâu dài.

Tôi đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc đời đời bền vững.

Chúc sự đoàn kết nhất trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại làm trung tâm ngày càng củng cố.

Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni kính mến.

Chúc sức khoẻ các đồng chí cùng đi với Chủ tịch.

Chúc sức khoẻ tất cả các đồng chí và các bạn.

Đọc tối 26-1-1963.

———————–

Báo Nhân dân, số 3228, ngày 27-1-1963.
cpv.org.vn

Advertisement