Trả lời phóng viên báo Sự thật và đài phát thanh Mátxcơva (3-1-1964)

– Sự kiện nổi bật nhất trong nǎm qua là: đế quốc Mỹ càng thất bại trong âm mưu gây chiến. Phong trào giải phóng dân tộc càng thêm nhiều thắng lợi, thêm nhiều nước thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Về khoa học kỹ thuật lại thêm nhiều thành công vẻ vang bởi chuyến bay sóng đôi hai con tàu vũ trụ Phương Đông 5 và 6 của Liên Xô.

Nǎm mới, tôi chúc phe xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới đoàn kết chặt chẽ để đấu tranh thắng lợi chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

– Tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam chúc nhân dân Liên Xô anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vĩ đại, trong nǎm mới thu được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

—————–

Báo Nhân dân,số 3567, ngày 3-1-1964.
cpv.org.vn

Advertisement