Lời bế mạc Hội nghị chính trị đặc biệt (28-3-1964)

Thưa các cụ và các đồng chí,

Sau hai ngày làm việc vô cùng phấn khởi, sôi nổi với tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết, Hội nghị chính trị đặc biệt của chúng ta hôm nay kết thúc thắng lợi.

Trong hai ngày, đã có 40 cụ và đồng chí đã phát biểu ý kiến, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Trong các lời phát biểu đều phản ánh sinh động những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong mười nǎm qua, từ Bắc đến Nam, mọi người đều nói lên lòng tin tưởng sâu sắc của mình ở bản chất tốt đẹp của chế độ ta là chế độ xã hội chủ nghĩa, ở sức mạnh đoàn kết vĩ đại của nhân dân ta trong cả nước, ở sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, ở những thành tích to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của các nước anh em ta, ở sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân toàn thế giới.

Đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân, tất cả các vị đại biểu đều nhất trí và quyết tâm cùng với toàn dân nâng cao hơn nữa chí khí cách mạng, ra sức thi đua yêu nước, đưa cách mạng Việt Nam tiến lên, vượt qua mọi gian khổ, khó khǎn giành những thắng lợi rực rỡ hơn nữa.

Chủ nghĩa xã hội nhất định sẽ thành công ở miền Bắc.

Cuộc kháng chiến của đồng bào miền Nam ta nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang.

Sự nghiệp đấu tranh để hoà bình thống nhất nước nhà nhất định sẽ thắng lợi.

Tôi đề nghị các cụ và các đồng chí sẽ đem tinh thần nhất trí, ý chí cách mạng và lòng tin tưởng quyết tâm của tất cả chúng ta ở Hội nghị này đến nhân dân cả nước ta, biến thành một sức mạnh vĩ đại một sức phấn khởi mới, hǎng hái tiến lên.

Dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác – Lênin vĩ đại, chúng ta nhất định thắng lợi.

Tôi nhờ các cụ và các đồng chí chuyển lời chào thân ái đến đồng bào, cán bộ, bộ đội, các cháu thanh niên và nhi đồng các địa phương.

Phát biểu ngày 28-3-1964.

———————-

Báo Nhân dân,số 3652, ngày 29-3-1964.
cpv.org.vn

Advertisement