Lời ghi trong sổ lưu niệm của nhà bảo tàng Điện Biên Phủ (7-5-1964)

Trước đây 10 nǎm, chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài gian khổ, anh dũng của quân và dân nước ta chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại; cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.

Ngày 7 tháng 5 nǎm 1964
Hồ Chí Minh

—————————

Sách Những bài nói và viết của Hồ Chủ tịch với các dân tộc Tây Bắc, Ban tuyên giáo Khu Tây Bắc xuất bản, 1970, tr.58.
cpv.org.vn

Advertisement