Thư gửi cán bộ, công nhân mỏ Thống Nhất, Quảng Ninh (27-3-1965)

Thân ái gửi công nhân và cán bộ mỏ Thống Nhất, Quảng Ninh,

Bác rất vui lòng nhận được báo cáo mỏ đã hoàn thành tốt kế hoạch quý I.

Bác mong các cô, các chú nhân đà thắng lợi đó, cùng các xí nghiệp bạn cố gắng hoàn thành kế hoạch cao hơn nữa.

Chào thân ái

Bác Hồ

——————

Thư gửi ngày 27-3-1965.

Tư liệu lưu tại Cục lưu trữ Vǎn phòng Trung ương Đảng.
cpv.org.vn

Advertisement