Một người con vinh quang của giai cấp công nhân và nhân dân Pháp (9-3-1965)

Các đồng chí thân mến,

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày sinh đồng chí Môrixơ Tôrê, lãnh tụ thân yêu của Đảng Cộng sản, người con vinh quang của giai cấp công nhân và nhân dân Pháp, thay mặt Đảng Lao động và nhân dân Việt Nam, tôi thiết tha gửi đến Đảng Cộng sản Pháp và giai cấp công nhân Pháp lời chào mừng anh em.

Cùng với các đồng chí, chúng tôi luôn luôn tưởng nhớ tới đồng chí Môrixơ Tôrê, người bạn chân thành của những người cộng sản và nhân dân Việt Nam, người đã góp phần xây dựng tình đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng và hai dân tộc chúng ta trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Tôi biết đồng chí Môrixơ Tôrê cách đây 40 nǎm. Giữa hai chúng tôi đã có một mối tình đồng chí và tình bạn rất thân mật. Trong thời gian tôi hoạt động ở Pháp, chính Đảng quang vinh của đồng chí Môrixơ Tôrê đã giúp đỡ tôi trở thành người cộng sản.

Trong những nǎm đấu tranh gay go và anh dũng chống bọn thực dân xâm lược Pháp để giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ nhiệt tình của Đảng Cộng sản Pháp và đồng chí Tôrê.

Ngay từ nǎm 1931, trong lúc phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, bị thực dân Pháp đàn áp một cách dã man, đồng chí Tôrê đã nói:

“Nếu chúng ta, những người vô sản Pháp, muốn xứng đáng với Quốc tế thì chúng ta còn có những nhiệm vụ khác nữa; đó là trước hết, phải đoàn kết thực sự với hàng triệu công nhân và nông dân Đông Dương đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Pháp để giải phóng nước họ”.

Lúc đó sự giúp đỡ ấy của Đảng Cộng sản và giai cấp vô sản Pháp đã đem đến cho những chiến sĩ cộng sản Việt Nam một sức mạnh mới, giúp cho họ đương đầu với mọi nguy hiểm, vượt qua mọi khó khǎn và dũng cảm tiến lên.

Chúng tôi luôn luôn nhớ đến những nǎm mà hai Đảng và hai dân tộc chúng ta chiến đấu trong sự đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau – hồi Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương để chống lại chủ nghĩa phát xít và bọn phản động thuộc địa. Cuộc đấu tranh trong tình đoàn kết đó của chúng ta đã tạo ra những điều kiện mới thuận lợi cho thắng lợi của nhân dân Việt Nam, khi làm Cách mạng Tháng Tám và cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chúng tôi luôn luôn nhớ, với một tấm lòng biết ơn, đến những cuộc đấu tranh dũng cảm của nhân dân Pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, họ đã khinh thường mọi sự đàn áp và đã ủng hộ triệt để trong nhiều nǎm trường, cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược.

Tháng 4-1950, đồng chí Tôrê tuyên bố:

“Chính với danh nghĩa là những người Pháp yêu nước và là những người vô sản quốc tế chủ nghĩa mà chúng tôi phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam… Chính lúc này chúng ta càng thấy những lời nói sau đây của Mác là đúng và thiết thực: “một dân tộc đi áp bức dân tộc khác thì dân tộc đó không có tự do”. Tại sao không ủng hộ nhân dân Việt Nam đang đấu tranh giành độc lập, khi mà chính chúng ta cũng đang đấu tranh chống ách nô lệ trong nước chúng ta?”.

Lời nói này đã làm cho chúng tôi hết sức xúc động và đã cổ vũ chúng tôi trong đấu tranh.

Hơn 10 nǎm qua, những người cộng sản và nhân dân Pháp đã không ngừng giúp đỡ nhân dân chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai của chúng để giải phóng miền Nam và hoà bình thống nhất đất nước.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng giữa hai Đảng chúng ta mối tình anh em được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản sẽ ngày càng bền vững. Chúng tôi sẽ luôn luôn đấu tranh sát cánh với những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng trên toàn thế giới chống lại chủ nghĩa đế quốc, mà đầu sỏ là đế quốc Mỹ, để giành hoà bình, độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Cuối cùng tôi xin chúc Đảng Cộng sản Pháp anh em, Đảng quang vinh của đồng chí Môrixơ Tôrê, thu được những thành tựu to lớn trong cuộc đấu tranh cách mạng nhằm đoàn kết các lực lượng dân chủ và xây dựng một nước Pháp hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào mừng thân thiết của tôi đến đồng chí Giannét Vécmét và các cháu.

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 nǎm 1965
Hồ Chí Minh

—————————-
Tạp chí Cộng sản (Pháp), số 4 và 5, tháng 4 và 5-1965.
cpv.org.vn

Advertisement