Bài nói tại Đại hội thi đua “Nǎng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc (12-2-1965)

Bác và đồng chí Phạm Vǎn Đồng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm các đồng chí.

Trong phong trào thi đua yêu nước, đồng bào các dân tộc, bà con công, nông, Hoa, các đồng chí chuyên gia đều có góp phần xứng đáng.

Nǎm ngoái có 1.170 tổ và đội được nhận là tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa.

8.900 tổ và đội được ghi tên và 16.500 tổ và đội đề nghị ghi tên phấn đấu trở thành tổ và đội lao động xã hội chủ nghĩa. Như thế là phong trào nǎm ngoái phát triển hơn nǎm kia. Nǎm nay phải phát triển hơn nǎm ngoái.

Nghe nói nǎm ngoái đã tổng kết hơn 15 vạn sáng kiến. Như thế là tốt. Theo ý Bác thì đối với sáng kiến cũng như đối với việc trồng cây, trồng cây nào phải tốt cây ấy, hơn là trồng nhiều mà cây sống ít. Khi có sáng kiến mới thì tập thể phải bổ sung nó, cải tiến nó, phổ biến nó, áp dụng nó. Như thế, thì bảy vạn rưởi sáng kiến cũng đã giúp cho chúng ta khá nhiều. Bác không rõ 15 vạn sáng kiến nói trên đã được cải tiến và áp dụng như thế nào?

Chúng ta có phong trào thi đua yêu nước, thi đua “mỗi người làm việc bằng hai”, thi đua đạt ba điểm cao, vận động “3 xây, 3 chống”…Tên gọi khác nhau, song đều nhằm một mục đích. Vì vậy, cần phải kết hợp cho khéo.

Phong trào nói chung là khá, nhưng vẫn còn những nhược điểm cần phải giải quyết. Ví dụ:

– Phong trào chưa đều trong các ngành, các đơn vị, các địa phương.

– Thường chạy theo số lượng, ít chú trọng chất lượng.

– Một số ngành còn khoán trắng việc chỉ đạo cho công đoàn.

– Đặt quá nhiều tiêu chuẩn, hội họp quá nhiều, v.v..

Chúng ta cần phải đẩy mạnh thi đua cải tiến quản lý kỹ thuật, quản lý lao động và quản lý vật tư.

– Phải hết sức bảo đảm chất lượng và thực hành tiết kiệm.

– Từ cán bộ đến các đơn vị phải đi sâu đi sát trong việc chỉ đạo thực hiện.

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức như thanh niên, phụ nữ, công đoàn phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Phải tránh xu hướng bản vị, cục bộ.

– Để bảo đảm phong trào thi đua thắng lợi vẻ vang, cần có hai điều: một là cán bộ và công nhân phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm chủ tập thể; hai là kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần.

Tất cả các ngành, các địa phương, phải hǎng hái thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch nǎm nay và kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất, tạo điều kiện tốt cho kế hoạch 5 nǎm lần thứ hai, đồng thời luôn luôn phải nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, để ủng hộ một cách thiết thực đồng bào miền Nam anh hùng.

Bác chỉ nói tóm tắt như vậy. Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng sẽ nói nhiều hơn và rõ hơn.

Chúc Hội nghị thành công và Bác chờ tin thắng lợi của các cô, các chú.

Nói ngày 12-2-1965.

——————–

Báo Nhân dân, số 3970, ngày 14-2-1965.
cpv.org.vn

Advertisement