Trả lời phỏng vấn của ông Philíp Đơvile phóng viên báo Thế giới – Pháp (16-8-1965)

Câu hỏi 1: Phải chǎng lập trường của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hiện nay vẫn là lập trường mà Thủ tướng Phạm Vǎn Đồng đã trình bày ngày 8-4-1965, nghĩa là công việc nội bộ của nhân dân miền Nam Việt Nam phải do nhân dân miền Nam Việt Nam tự giải quyết lấy, trên cơ sở dân chủ và không có sự can thiệp của nước ngoài.

Trả lời: Đúng như vậy và đây là dựa trên Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt Nam.

Câu hỏi 2: Phải chǎng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẵn sàng chấp nhận – chừng nào nhân dân miền Nam Việt Nam còn muốn – sự tồn tại của một miền Nam Việt Nam tự trị, trung lập, nhưng có những quan hệ với miền Bắc xuất phát từ tình anh em và từ chỗ là cùng một dân tộc?

Trả lời: Đương nhiên là như vậy. Trong khi chuẩn bị cho việc thống nhất nước Việt Nam bằng phương pháp hoà bình, trên cơ sở tự nguyện của nhân dân hai miền Nam – Bắc, theo Cương lĩnh của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Cương lĩnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn thể nhân dân chúng tôi đang ra sức chiến đấu nhằm đánh bại âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ đối với đất nước chúng tôi để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam và hoà bình thống nhất đất nước. Đó chính là mục đích cao cả nhất của mỗi người Việt Nam chúng tôi.

Câu hỏi 3: Nếu Chính phủ Mỹ trịnh trọng xác nhận tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Hiệp định Giơnevơ (nghĩa là tôn trọng sự thống nhất và nền độc lập của nước Việt Nam, cấm thiết lậpcǎn cứ quân sự ở Việt Nam và cấm đưa quân đội nước ngoài vào Việt Nam) thì Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà sẽ tán thành bàn bạc với họ những điều kiện và những đảm bảo về việc ngừng can thiệp như họ tuyên bố không?

Câu hỏi 4: Theo ý kiến Chủ tịch thì việc Mỹ ngừng tiến công bằng không quân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có phải là một điều kiện không có không được để tiến tới một giải pháp về vấn đề Việt Nam không?

Trả lời 3 và 4: Muốn thế, Chính phủ Mỹ phải có bằng chứng cụ thể là họ thừa nhận lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập trường đó phù hợp với những điều khoản chủ yếu về chính trị và quân sự của Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam; Chính phủ Mỹ phải chấm dứt ngay những cuộc tiến công bằng không quân vào lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, chấm dứt ngay cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam nước chúng tôi, rút quân đội và các loại vũ khí Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam.

Đó là “hoà bình trong danh dự”, ngoài ra không có con đường nào khác.

Câu hỏi 5: Chủ tịch cho rằng việc giải quyết vấn đề Việt Nam trực tiếp tuỳ thuộc vào Chính phủ Hà Nội và Chính phủ Hoa Thịnh Đốn mà không cần phải triệu tậpmột hội nghị quốc tế hay là việc đó tuy thuộc chủ yếu vào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và chính quyền Sài Gòn.

Trả lời: Về câu hỏi này, lập trường 4 điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã trả lời rõ; và tuyệt đối không có vấn đề “chính quyền Sài Gòn”, một sản phẩm do đế quốc Mỹ nặn ra mà nhân dân chúng tôi phỉ nhổ và không một ai trên thế giới đếm xỉa đến.

Tôi xin gửi ông lời chào lịch sự.

———————

Báo Nhân dân,số 4152, ngày 16-8-1965.
cpv.org.vn

Advertisement