Thư khen hợp tác xã Nam Tiến – Phú Thọ (2-3-1966)

Thân ái gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã Nam Tiến, xã Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ1)

Trong mấy nǎm qua, Nam Tiến đã cố gắng xây dựng tốt hợp tác xã, áp dụng kinh nghiệm sản xuất tiên tiến cho nên đã đạt được nǎng suất lúa khá cao. Nǎm 1965, nǎng suất lúa cả nǎm đã đạt được 6.520 kilôgam một hécta. Do đó đời sống xã viên đã được cải thiện. Như vậy là tốt.

Bác rất vui lòng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ khen ngợi các xã viên và cán bộ Nam Tiến đã ra sức thi đua tǎng nǎng suất lúa.

Đó mới là thành tích bước đầu. Xã viên và cán bộ không nên chủ quan, thoả mãn, mà cần phải cố gắng hơn nữa, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, tài chính công khai, nêu gương tiết kiệm, vượt mọi khó khǎn để đạt nhiều thành tích to hơn nữa về các mặt, như chǎn nuôi, hoa màu, v.v..Làm được như vậy, hợp tác xã Nam Tiến sẽ thiết thực góp phần vào công cuộc chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta.

Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 2tháng 3 nǎm 1966
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân, số 4356, ngày 10-3-1966.
1) Nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc
cpv.org.vn