Thư chúc mừng Đại hội lần thứ IX Đảng Xã hội Công nhân Hunggari (26-11-1966)

Kính gửi Đại hội lần thứ IX Đảng Xã hội Công nhân Hunggari, Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội lần thứ IX Đảng Xã hội Công nhân Hunggari và nhờ Đại hội chuyển đến toàn thể những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Hunggari lời chào mừng nhiệt liệt nhất.

Đảng Xã hội Công nhân Hunggari có một lịch sử đấu tranh cách mạng lâu dài và vẻ vang. Đảng đã đấu tranh kiên quyết chống bọn phát xít Hítle và chế độ phản động Hoócti, giải phóng hoàn toàn đất nước, giành chính quyền về tay nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi.

Sau khi đập tan cuộc bạo động phản cách mạng tháng mười nǎm 1956, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Hunggari phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khǎn, tiếp tục xây dựng Tổ quốc của mình và đã giành được nhiều thắng lợi rực rỡ.

Nước Cộng hoà Nhân dân Hunggari ngày nay là một nước xã hội chủ nghĩa có nền kinh tế phát triển, cơ sở vật chất và kỹ thuật vững mạnh. Đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân Hunggari ngày càng được nâng cao.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam rất vui mừng về những thắng lợi to lớn của Đảng và nhân dân Hunggari và coi đó là sự đóng góp tích cực để tǎng cường phe xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Thưa các đồng chí thân mến,

Chúng tôi phấn khởi nhận thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam và Hunggari ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân Việt Nam, Đảng, Chính phủ và nhân dân Hunggari đã và đang tận tình ủng hộ chúng tôi và giúp đỡ về tinh thần cũng như về vật chất. Bản tuyên bố về Việt Nam được thông qua tại hội nghị các nước tham gia Hiệp ước Vácxôvi, trong đó có Hunggari, họp đầu tháng 7 nǎm 1966 ở Bucarét, đã kiên quyết lên án đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là một nguồn cổ vũ to lớn làm tǎng thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng của các chiến sĩ và nhân dân cả nước chúng tôi chống giặc Mỹ xâm lược, nhằm bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí, đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Hunggari anh em lòng biết ơn chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi cũng vô cùng biết ơn Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã tích cực ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt Nam chúng tôi chống đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông – Namá và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Cùng với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em, nhân dân Việt Nam kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Hunggari nhằm bảo vệ hoà bình và an ninh ở châu Âu, chống chủ nghĩa quân phiệt phục thù Tây Đức được đế quốc Mỹ nâng đỡ, đang đòi quyền có vũ khí hạt nhân và đòi xét lại đường biên giới trước nǎm 1937.

Chúc các đồng chí giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội lần này đề ra.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết và tình đoàn kết chiến đấu không gì lay chuyển được giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Đại hội lần thứ IX của Đảng Xã hội Công nhân Hunggari thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân, số 4617, ngày 28-11-1966.
cpv.org.vn