Điện mừng Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Bungari (12-11-1966)

Kính gửi Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Bungari,

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Bungari và nhờ Đại hội chuyển đến toàn thể đảng viên cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân Bungari anh em lời chào mừng thắm thiết nhất.

Được sự rèn luyện của đồng chí Đimitơrốp, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Bungari và của phong trào cộng sản quốc tế, Đảng Cộng sản Bungari có một lịch sử đấu tranh cách mạng lâu dài và vẻ vang.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Bungari, với tinh thần cách mạng kiên cường, với nhiệt tình lao động sáng tạo, nhân dân Bungari đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xoá bỏ chế độ người bóc lột người và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nước Bungari ngày nay có nền công nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển, nông nghiệp hợp tác hoá vững mạnh. Đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân Bungari ngày càng được nâng cao.

Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thắng lợi to lớn của Đảng và nhân dân Bungari anh em.

Nhân dân Việt Nam hoan nghênh chính sách của Đảng Cộng sản Bungari nhằm củng cố hoà bình, hữu nghị và quan hệ láng giềng tốt giữa nhân dân các nước ở vùng Bancǎng. Nhân dân Việt Nam kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Bungari chống chính sách phục thù và xâm lược của bọn quân phiệt Tây Đức, chống âm mưu trang bị vũ khí hạt nhân cho Tây Đức và phấn đấu góp phần bảo vệ hoà bình ở châu Âu và thế giới.

Thưa các đồng chí thân mến,

Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc cũng như trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước hiện nay của mình, nhân dân Việt Nam chúng tôi luôn luôn được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Bungari anh em. Bản tuyên bố của Hội nghị các nước tham gia Hiệp ước Vácxôvi, trong đó có Bungari, họp đầu tháng 7 nǎm nay ở Bucarét, kiên quyết lên án đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, là một sự cổ vũ to lớn đối với nhân dân và chiến sĩ cả nước chúng tôi đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí, đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Bungari anh em lòng biết ơn chân thành của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi cũng xin nói lên ở đây lòng biết ơn chân thành của chúng tôi đối với Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã tích cực ủng hộ và giúp đỡ nhân dân nước chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông – Nam á và góp phần bảo vệ hoà bình thế giới.

Chúc các đồng chí giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc động viên toàn Đảng, toàn dân ra sức thực hiện những nhiệm vụ do Đại hội lần này đề ra.

Chúc tình hữu nghị thắm thiết và tình đoàn kết chiến đấu không gì lay chuyển được giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng củng cố và phát triển.

Kính chúc Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Bungari thành công tốt đẹp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 nǎm 1966
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam

Chủ tịch
Hồ Chí Minh

——————–

Báo Nhân dân, số 4603, ngày 14-11-1966.
cpv.org.vn

Advertisements