Điện mừng Đại hội lần thứ VII Đảng Xã hội thống nhất Đức (15-4-1967)

Kính gửi Đại hội lần thứ VII Đảng Xã hội thống nhất Đức,

Béclin

Thưa các đồng chí thân mến,

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến Đại hội lần thứ VII Đảng Xã hội thống nhất Đức và nhờ Đại hội chuyển đến toàn thể đảng viên, giai cấp công nhân và nhân dân Đức lời chào nhiệt liệt nhất.

Đảng Xã hội thống nhất Đức đã có một lịch sử đấu tranh rất vẻ vang và đã thu được nhiều thắng lợi to lớn, làm rạng rỡ thêm sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân Đức, làm cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện trên quê hương của Mác và ǎngghen, những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, những người thầy của cách mạng vô sản thế giới.

Sau khi chủ nghĩa phát xít Đức bị đập tan, Đảng Xã hội thống nhất Đức đã thực hiện được sự thống nhất giai cấp công nhân, liên minh rộng rãi với các lực lượng dân chủ, hoàn thành thắng lợi hai cuộc cách mạng dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trên một phần ba nước Đức, dựng lên Nhà nước công nông đầu tiên của nhân dân lao động Đức. Nước Cộng hoà Dân chủ Đức ra đời là một biến đổi quan trọng trong lịch sử của dân tộc Đức và của các dân tộc châu Âu.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Xã hội thống nhất Đức, nhân dân Cộng hoà Dân chủ Đức dũng cảm đang xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nước Cộng hoà Dân chủ Đức đã trở thành một nước công nghiệp phát triển cao, có một nền nông nghiệp hiện đại; đời sống vật chất và vǎn hoá của nhân dân được cải thiện không ngừng. Nước Cộng hoà Dân chủ Đức là tiền đồn vững mạnh ở phía Tây của phe xã hội chủ nghĩa, là một bảo đảm chắc chắn cho hoà bình ở châu Âu và thế giới. Với những thành tựu to lớn của mình, nước Cộng hoà Dân chủ Đức đã góp phần quan trọng vào việc tǎng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đấu tranh chung cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.

Thưa các đồng chí thân mến,

Chúng tôi phấn khởi nhận thấy tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà Dân chủ Đức tận tình ủng hộ về mọi mặt công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Việt Nam và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân Việt Nam, kiên quyết lên án đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam và lên án bọn cầm quyền phản động Tây Đức câu kết với đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược nước chúng tôi. Đó là một sự cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam chúng tôi quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi đến Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hoà Dân chủ Đức anh em lòng biết ơn của chúng tôi.

Là những người anh em, những người bạn chiến đấu thân thiết của nhân dân Đức, chúng tôi kiên quyết ủng hộ nước Cộng hoà Dân chủ Đức trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống bọn quân phiệt phục thù Tây Đức, đòi chúng phải từ bỏ chính sách xâm lược, từ bỏ yêu sách vô lý về quyền đại diện cho cả nước Đức; đòi chúng phải công nhận sự tồn tại của hai nhà nước Đức, công nhận các đường biên giới hiện nay ở châu Âu và phải từ bỏ tham vọng đòi sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi tin chắc rằng với chủ trương đúng đắn của Đảng Xã hội thống nhất Đức, với sự đoàn kết của nhân dân Đức, sự ủng hộ của phe xã hội chủ nghĩa và của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, cuộc đấu tranh chính nghĩa của các đồng chí nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang.

Kính chúc Đại hội lần thứ VII Đảng Xã hội thống nhất Đức thành công tốt đẹp.

Chúc Đảng Xã hội thống nhất Đức giành được nhiều thắng lợi to lớn trong việc động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện những nhiệm vụ to lớn do Đại hội đề ra.

Chúc tình đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta trên cơ sở của chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản ngày càng củng cố và phát triển.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 nǎm 1967
Hồ Chí Minh

—————————-

Báo Nhân dân, số 4756, ngày 17-4-1967.
cpv.org.vn