Điện khen công nhân và cán bộ mỏ than Thống nhất (24-3-1967)

Thân ái gửi công nhân và cán bộ mỏ than Thống Nhất, Quảng Ninh,

Bác rất vui lòng nhận được báo cáo mỏ đã hoàn thành tốt kế hoạch quý I.

Bác mong các cô, các chú nhân đà thắng lợi đó cùng các xí nghiệp bạn cố gắng hoàn thành kế hoạch cao hơn nữa.

17 giờ ngày 24 tháng 3 nǎm 1967
Bác Hồ

 

———————

Bản gốc lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn