Nói chuyện với Đảng đoàn Bộ Công an (8-1968)

Đối với Hà Nội, phải làm cho Thủ đô trong sạch về tinh thần và vật chất.

Phải có kế hoạch chung, từng bước giải quyết từng vấn đề. Phải phân công cụ thể, công an làm gì? Các ngành có liên quan phải làm gì?

Về việc quét bọn cao bồi, buôn lậu, công an không làm được một mình mà phải dựa vào dân. Không có dân không biết bọn buôn lậu; dân biết hàng hoá ở đâu ra, mà gái điếm hoạt động người ta cũng biết. Phải dựa vào dân mà giải quyết vấn đề này.

Làm trong sạch về tinh thần và vật chất ở Hà Nội, phải có kỷ luật và phải có giáo dục. Thầy giáo phải giáo dục. Hội đồng nhân dân cũng có trách nhiệm giáo dục. Khu phố Hai Bà, khu phố Đống Đa đã làm tốt, sao các khu phố khác không làm được?

Lãnh đạo phải quyết tâm làm cho Hà Nội được trong sạch. Công an phải có kế hoạch trình Hội đồng Chính phủ và Ban Bí thư. Công viên Thống nhất phải giải quyết cho tốt, phải tǎng thêm đồn công an, phải tǎng cường tuần tra ở đây.

Nói tháng 8-1968.

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Công an nhân dân Việt Nam,
Viện nghiên cứu khoa học công an, 1980, tr.73-74.
cpv.org.vn