Điện khen đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam (16-3-1969)

Kính gửi: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ,
Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

(Nhờ chuyển đến đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam yêu quý).

Đầu Xuân nǎm nay, quân và dân miền Nam anh hùng đã tiến công địch liên tục, đều khắp, đánh rất giỏi, thắng rất to.

Bác rất vui lòng gửi đến các cô, các chú lời khen nhiệt liệt nhất, thân ái nhất.

Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa bỏ dã tâm xâm lược, chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta.

Vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ, nguỵ thất bại hoàn toàn, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Bác gửi các cô, các chú nhiều cái hôn.
Chào thân ái và quyết thắng

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 nǎm 1969
Bác Hồ

————————

Báo Nhân dân. số 5451, ngày 17-3-1969.
cpv.org.vn