Mãi mãi làm theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi về cõi vĩnh hằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, một tài sản tinh thần vô giá, một con đường sáng ngời để chúng ta bước tiếp tới tương lai. Mỗi lời dặn trong Di chúc là mọt lời tổng kết, một bài học, lời khẳng định, lời dự báo tương lai.

Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Người viết: “Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hi sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. Bác căn dặn chúng ta “Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hi sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn

Còn non, còn nước, còn người
Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”

Bác khẳng định: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ra nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam, Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà dã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc”

Làm theo lời Bác, chúng ta đã đạp bằng mọi khó khăn gian khổ, hi sinh, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, sau cuộc đọ sức cuối cùng bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta đã đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại.

Về công cuộc xây dựng đất nước, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Bốn thập niên qua, chúng ta đã từng bước biến khát vọng cháy bỏng của Bác thành hiện thực. Nước ta đã hòa bình, đã thống nhất, đã độc lập, từng bước xây dựng nước ta trở thành một nước giàu mạnh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ta ngày càng được nâng cao. Chúng ta tiếp tục phấn đấu và mãi mãi phấn đấu làm theo lời Bác:”có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Chúng ta mãi mãi làm theo lời thề: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”

Sinh thời , Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng quan tâm và dày công xây dựng Đảng ta thành một khối đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, Người thường dạy: “sức mạnh của Đảng là sự đoàn kết nhất trí”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Trong Di chúc, khi nói về Đảng , Bác viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi Đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải sứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật chung thành của nhân dân”. Chúng ta luôn ghi sâu vào tâm khảm lời dạy của Bác: Đảng ta phải “một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc.”

Bác coi đoàn kết là một truyền thống, một bài học, một phương pháp cách mạng hiệu quả nhất, Bác nhắc nhở mỗi chúng ta: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Bác luôn đề cao vấn đề dân chủ và dân chủ trong đảng, vũ khí tự phê bình. Bác yêu cầu: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉ tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”. Bác lưu ý trong đấu tranh phê bình, tự phê bình: “Phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Bác coi trọng việc làm trước tiên và thường xuyên là chỉnh đốn Đảng. Theo Bác chỉnh đốn Đảng là “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.” . Bác cho rằng : “Làm được như vậy, thì dù công việc to đến mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn dành sự quan tâm tới thế hệ trẻ. Trong Di chúc, người viết:” Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo cho giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “vừa chuyên””. Bác còn nhắc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.”

Trong Di chúc, phần viết sau khi hòa bình lập lại, Người không quên nói về phụ nữ: “Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nứơc, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất. Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo “. Khi nói riêng với chị em phụ nữ , Bác viết: “Bản thân phụ nữ phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến bình quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”

Đọc lại toàn bộ bản Di chúc của Bác chúng ta thấy mỗi câu, mỗi chữ đều toát ra tư tưởng tình cảm vĩ đại của Người. Tư tưởng tình cảm lớn nhất đọng lại trong mỗi chúng ta là tư tưởng sống để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thước đo giá trị con người chính là tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bác viết: “ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa”. Theo Bác, “Sống được mấy năm mấy tháng”,”mấy tháng, mấy năm”, “bao lâu nữa” cũng đều gắn với sống phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Về việc riếng, Bác viết: “suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì hối hận, chỉ tiếc là tiêc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”

Bác luôn đề cao vị trí, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Khi nói tới những công việc sau ngày hòa bình lập lại, Bác viết: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”

Học tập và làm theo tư tưởng , tấm gương đạo đức sáng nời của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi chiến sỹ trong lực lượng vũ trnag nhân dân, mỗi người dân Việt Nam, suốt đời nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thực hiện lời thề: “Suốt đời học tập đạo đức, tác phong của người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hi sinh, rèn luyện mình thành những chiến sỹ chung thành với Đảng với dân, xứng đáng là đồng chí, là học trò của Hồ Chủ tịch. Noi gương Người, toàn thể nhân dân ta, thanh niên ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới, mang lá cờ bách chiến, bách thắng của Hồ Chủ tịch tới đích cuối cùng”

Theo vinhphuc.gov.vn

hcmpc.com.vn