Học tập Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị Trung ương Đảng phát động từ năm 2007 đến nay đã được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua 05 năm thực hiện cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều chủ đề khác nhau, trong đó chủ đề “Về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là rất quan trọng.

Cả cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong bản di chúc. Bác Hồ viết: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Nội dung tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức rộng lớn, sâu sắc. Trước hết, đó là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí của cán bộ, đảng viên. Nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng. Nhận thức sai, hành động sai. Hai điểm cốt yếu quan trọng nhất của vấn đề này trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là:

– Dân là chủ, là gốc của nước. Có dân là có tất cả.

– Cán bộ là đầy tớ của nhân dân. Phục vụ nhân dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân. Khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người đều phải đứng lên. Trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1949 Bác viết “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Người yêu cầu để làm gương cho nhân dân, phải có đạo đức cách mạng, vì cán bộ, đảng viên là tấm gương của xã hội, phải nêu gương “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo vừa phải thực hiện đạo đức công dân, vừa phải thực hiện đạo đức của người cán bộ. Dù công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phải có phẩm chất đạo đức. Cấp bậc càng cao càng phải nêu gương về đạo đức.

Cơ sở trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức là “Dân là chủ và dân làm chủ”. Chính phủ, cán bộ là công bộc của dân, Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc gì hại đến dân thì Chính phủ phải hết sức tránh. Việc gì lợi cho dân thì Chính phủ phải ra sức làm.

Đối với cán bộ, đảng viên, cơ sở của ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc phục vụ nhân dân bắt nguồn từ mục đích bản chất của Đảng. Người viết “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì nhân dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.

Qua học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” Đảng viên cần nghiêm túc học tập sâu sắc ở Bác về ý thức trách nhiệm , hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Hồ Chí Minh, Tổ quốc – đất nước là của tất cả mọi người Việt Nam và nhân dân chính là chủ nhân của đất nước. Tổ quốc và nhân dân có mối quan hệ máu thịt, theo nghĩa “đồng bào” khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người phải đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Việc gì có lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được. Việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Mục đích hoạt động của các cấp, các ngành của mọi cán bộ, đảng viên là nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân là tiêu chí số 1 đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mọi người, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Vì thế, Đảng viên dù được tổ chức phân công ở lĩnh vực công tác nào cũng đều mang hết khả năng hoạt động đóng góp vào sự nghiệp chung của ngành, không ngại khó khăn gian khổ để thực tốt nhiệm vụ được giao.

Phan Hoàng Tâm – PC Tân Bình

hcmpc.com.vn

Advertisements