Giá trị thực tiễn trong di huấn của Bác Hồ

(GD&TĐ) – Đã 40 năm kể từ ngày Bác Hồ kính yêu của chúng ta về với Thế giới Người Hiền và cũng là 40 năm toàn Đảng toàn dân ta phấn đấu không ngừng để làm theo các ước nguyện đã được ghi trong Di chúc mà Người để lại trước lúc đi xa. Những di huấn trong bản Di chúc quý báu đó thực sự là kết tinh của toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi; là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta; là kim chỉ nam hành động xây dựng và bảo vệ Nhà nước Việt Nam XHCN của dân, do dân và vì dân, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của nước nhà.

Sinh thời, nhiều lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Thắng đế quốc và phong kiến là tương đối dễ; thắng bần cùng và lạc hậu còn khó hơn nhiều” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10 trang 4). Nếu trong chiến đấu chống ngoại xâm đã có nhiều khó khăn, thử thách thì trong xây dựng hòa bình, đổi mới đất nước lại càng nhiều khó khăn thử thách. Người xưa đã dạy “Dựng khó, giữ càng khó” chính là lẽ đó. Đưa đất nước đi lên CNXH là phải xây dựng lại từ quan hệ sản xuất đến lực lượng sản xuất, từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng, xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa “nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một đời hạnh phúc” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10 trang 17). Đây là sự nghiệp rất to lớn, nặng nề và phức tạp, một cuộc chiến đấu mới mà thắng lợi không thể dễ dàng giành được trong thời gian ngắn. Những lời dạy đó của Người đã được thực tế hơn 30 năm xây dựng đất nước và hơn 20 năm đổi mới của chúng ta chứng minh rất rõ nét.

Ngày nay, các thế hệ cán bộ, nhân dân đang đồng lòng, chung sức xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Trong Di chúc, Người đã dặn dò rất kỹ về những việc cần làm ngay sau khi kết thúc chiến tranh để xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Người hằng mong muốn. Ngay trong bản Di chúc soạn thảo năm 1965, Người đã dặn dò: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Lần viết bổ sung bản Di chúc vào tháng 5 năm 1968, Người nêu cụ thể hơn: “Ở đây nói về kế hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế. Sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập nửa ngày lao động. Củng cố quốc phòng…”. Để làm được điều đó – một công việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chỉ rõ trong Di chúc là “rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng rất vẻ vang”, một “cuộc chiến đấu mới” – trước hết phải chú trọng: “xây dựng và chỉnh đốn Đảng”; phải “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng”; “mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”…

Theo Người, cái khó khăn của “cuộc chiến đấu mới” không phải chỉ ở tầm vóc và quy mô của sự nghiệp xây dựng, mà còn ở chỗ mỗi người phải khắc phục những yếu kém của mình, chiến thắng “giặc ở trong lòng” mình, “giặc nội xâm” ở ngay trong tổ chức mình. Đó là loại giặc “vô hình, vô ảnh” nhưng rất mạnh. Nó “luôn luôn lẩn lút trong mình ta”, “khó thấy khó biết”. “Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng, bằng gươm còn dễ, nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người, trong nội bộ, trong tinh thần là một khó khăn, đau xót” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7 trang 36). Tinh thần đó, Người đã một lần nữa nhấn mạnh trong bản Di chúc (viết bổ sung tháng 5 năm 1968): “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

Cầu Mỹ ThuậnCầu Mỹ Thuận

Cuộc “chiến đấu khổng lồ” ấy Đảng và nhân dân ta đã đối mặt và bước đầu “chiến thắng“ với những thành quả đạt được từ công cuộc đổi mới, tạo tiền đề cho việc hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay của nước nhà. Nhưng quả thật như lời Bác đã dạy, những khó khăn thách thức vẫn còn nguyên đó, dẫu dưới hình thức khác, trong hoàn cảnh khác, song hành cùng sự vận động của đất nước và những biến động không ngừng của thế giới cũng như trong khu vực. Đường lối đổi mới được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng xác định và được các Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, VIII, IX phát triển là nhằm tìm ra mô hình xây dựng CNXH ở nước ta, tìm ra con đường đưa đất nước đi lên CNXH với những hình thức, biện pháp, bước đi thích hợp. Chúng ta chấp nhận kinh tế thị trường, nhưng đó là kinh tế thị trường định hướng XHCN, một mô hình chưa từng thấy trên thế giới, nhưng bước đầu chúng ta đã đạt được những thành công nhất định như thực tế chứng minh. Chúng ta chủ trương hội nhập toàn diện kinh tế thế giới, thực hiện chính sách đối ngoại mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế với chủ trương “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”, vì hòa bình, độc lập và phát triển. Song hành với đó, chúng ta vẫn giữ vững được độc lập tự chủ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững những thành quả của sự nghiệp Cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bậc tiền bối đã mang lại cho Đảng, cho nhân dân ta, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thực sự “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Người. Đó chính là nhờ toàn Đảng, toàn dân ta đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những lời di huấn quý báu trong Di chúc của Người về việc xây dựng đất nước sau chiến tranh, thực hiện đúng điều mong muốn sau cùng, mà cũng là mong muốn lớn nhất của Người nhắn nhủ lại trong bản Di chúc: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”.

Như lời Người đã dạy trước lúc đi xa, công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước của chúng ta ngày nay dù đã đạt được một số thành tựu quan trọng, bước đầu hội nhập với thế giới, nhưng những khó khăn thách thức vẫn còn hết sức to lớn; cái nghèo đói vẫn còn hiện hữu ở nhiều địa phương trên cả nước; các thế lực thù địch vẫn tìm nhiều cách, nhiều thủ đoạn với những âm mưu đen tối để chống phá sự nghiệp Cách mạng của nhân dân ta. Để vượt qua được những khó khăn thách thức trong thời đại mới này, đưa đất nước thực sự phát triển, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định (và đã đặt ra thành Cương lĩnh tại Đại hội X) phải tranh thủ nắm bắt thời cơ, tận dụng vận hội, vượt qua mọi thử thách, đẩy lùi mọi nguy cơ để đưa đất nước đi lên. Vì vậy, Đảng ta đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải có một sự nỗ lực phi thường. Sự nỗ lực ấy trước hết tập trung vào việc nâng cao hai mặt trí và đức của mỗi người, cũng như nâng cao mặt bằng trí – đức của toàn xã hội. Phải có cái trí ngang tầm thời đại và cái đức theo gương đạo đức Hồ Chí Minh với toàn bộ tư tưởng của Người – mà kết tinh là bản Di chúc Người để lại trước lúc đi xa – chúng ta mới thực hiện được thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển đất nước theo định hướng CNXH, chúng ta mới đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đó chính là ước nguyện lớn lao nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa và là nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước ta đã đặt ra với những thành quả bước đầu đạt được như ngày nay chúng ta đang có.

Thanh Hậu
(Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh)

nhoNguoicha