Coi trọng, triển khai bài bản, nghiêm túc việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(TCTG) – Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư về đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương rất coi trọng, triển khai bài bản, nghiêm túc và đạt được một số kết quả bước đầu rất thiết thực.

Với 60 đảng bộ trực thuộc, gần 6,5 vạn đảng viên, địa bàn công tác rộng, nhiệm vụ chính trị đa dạng, có tầm ảnh hưởng xã hội nhanh và lớn, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư về đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương rất coi trọng, triển khai bài bản, nghiêm túc và đạt được một số kết quả bước đầu rất thiết thực.

Về công tác chỉ đạo, sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn trong toàn đảng bộ để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện; thành lập Bộ phận giúp việc, Bộ phận chuyên trách, Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc.

Sáu tháng cuối năm 2011, Đảng ủy đã tiến hành sơ kết đánh giá việc tổ chức quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai Kế hoạch của Ban Bí thư, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, tập trung vào hai nội dung đó là học tập chuyên đề và đưa nội dung học tập tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đến hết năm 2011, hầu hết các đảng ủy cấp trên cơ sở đã thành lập Bộ phận giúp việc, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên.

Tính đến ngày 22/02/2012 đã có 55/60 đảng bộ xây dựng kế hoạch hoặc hướng dẫn triển khai Chỉ thị; 44/60 đảng bộ đã thành lập Bộ phận giúp việc; 39/60 đảng bộ đã xâu dựng Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc; các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối không thành lập Bộ phận giúp việc cũng đã phân công đồng chí cấp ủy trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ việc triển khai Chỉ thị.

Về công tác tổ chức thực hiện, sau Hội nghị triển khai của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc (tháng 10/2011), dịp tổng kết năm 2011, các tổ chức cơ sở đảng đã gắn việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và các cấp ủy, gắn với tổng kết công tác đảng năm 2011. Một số đảng ủy có cách làm hiệu quả như: Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ và việc vận dụng những tư tưởng đó ở Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hiện nay” của Đảng ủy Viện Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức; Hội thi “Quy tắc ứng xử Ngành Y tế theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ Y tế tổ chức; Đảng bộ Bộ Tài chính quan tâm tổ chức học ngoại khóa cho cán bộ, đảng viên tại các bảo tàng, di tích lịch sử văn hóa, tạo sức hấp dẫn, ấn tượng và thuyết phục; Đảng bộ Văn phòng Quốc Hội chọn nội dung “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để tập trung chỉ đạo, triển khai; Đảng bộ Ban Dân vận Trung ương phát động xây dựng “Tủ sách Bác Hồ”, thu hút cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, xác định nội dung học tập, làm theo phù hợp với công việc của cá nhân, cơ quan, đơn vị…

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các đảng ủy quan tâm chỉ đạo, rà soát, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thảo luận dân chủ, xác định những nội dung cụ thể.

Đến nay đã có 32/60 đảng bộ xây dựng xong chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, các chuẩn mực đó đều bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đặc thù công tác của cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, cụ thể. Ví dụ, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng có 5 nội dung là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; Có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững nguyên tắc làm việc, giữ bí mật công tác. Tận tụy, chu đáo, chủ động, sáng tạo, tích cực học tập, tinh thông nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn kết, tôn trọng, cầu thị, hợp tác tốt với đồng chí, đồng nghiệp. Trung thực, liêm khiết, tiết kiệm, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Tài chính là: Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đoàn kết, thân ái, gương mẫu, trung thực. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương là: Tuyệt đối trung thành. Kiên định, sáng tạo. Tận tụy, cẩn trọng. vv.vv

Về công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí, truyền thông trong Khối thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư trong phạm vi cả nước, trong đảng bộ nhất là các cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, đồng thời phê phán những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cách làm hình thức, chiếu lệ.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thông qua kế hoạch cụ thể. Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 3 đảng bộ; giám sát 2 đảng bộ. Thông qua kiểm tra, giám sát, các đảng bộ đó đã có những chuyển biến tích cực, rõ, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, rèn luyện đảng viên và tạo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong những tháng đầu năm 2012, Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức một số đoàn kiểm tra việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị tại 3 đảng bộ.

Cũng từ công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc được coi trọng, đã phát hiện những yếu kém, hạn chế, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Ví dụ: tính chủ động của một số cấp ủy chưa cao, chỉ đạo chậm, thiếu cụ thể, do vậy, không ít chi bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chưa thực sự hành động; cách làm mới, hiệu quả còn ít; phát hiện mô hình tốt, điển hình tiêu biểu chưa được quan tâm.

Từ những kết quả bước đầu, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm, bước vào năm 2012, ngay từ những ngày, tuần, tháng đầu, Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu để hiểu sâu tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị, nhất là nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và rất quan trọng để thực hiện; là ý thức tự giác của từng người, ở mọi lúc, mọi nơi, cả trong sinh hoạt đảng và trong công việc hàng ngày, không phải chờ có tổ chức, có phát động.

Trên cơ sở tài liệu chuyên đề, từng đảng bộ, chi bộ tổ chức nghiên cứu, chọn nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện công tác của cơ quan, đơn vị để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ hàng tháng; cuối năm 2012 Đảng ủy Khối sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị trong toàn đảng bộ.

Thực hiện những chuẩn mực đạo đức đã đề ra; tiếp tục hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực dạo đức ở các đảng bộ chưa hoàn thành, của Đoàn Thanh niên Khối. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, theo đó tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng vên bằng những việc cụ thể; xác định trách nhiệm gương mẫu của của người chủ trì cơ quan, đơn vị, của đồng chí Bí thư cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Từng cấp ủy chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc, vấn đề cần tập trung chỉ đạo khắc phục dứt điểm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền những cách làm sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu; chủ động bám sát đời sống xã hội, sáng tác những tác phẩm nghệ thuật, bài báo có giá trị cao về tư tưởng, nghệ thuật, cổ vũ cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động như hội thảo, hội thi, giao lưu, thăm quan… làm tăng sức hấp dẫn và thuyết phục của các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, biểu dương những gương tốt, phê phán những biểu hiện quan liêu, hình thức, nói mà không làm.

VŨ VIỆT HÙNG
Ban Tuyên giáo Trung ương

tuyengiao.vn