Năm nội dung chủ yếu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh ban hành 5 nội dung chủ yếu theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị trong Khối quán triệt và tổ chức thực hiện như sau:

1/ Đối với quê hương, đất nước: Phát huy hơn nữa truyền thống quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”, yêu đất nước Việt Nam anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thực hiện các mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Nói và làm đúng quan điểm, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chống suy thoái về đạo đức, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng. Chung sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam và quê hương Quảng Bình giàu đẹp.

2/ Đới với nhân dân: Phải gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân, vì dân; nêu cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân thể hiện bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, tự mình làm gương để quần chúng nhân dân noi theo; tập trung giải quyết dứt điểm các công việc liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Chống các biểu hiện quan, hách dịch, gây phiền hà cho nhân dân.

3/ Đối với đồng chí đồng nghiệp: Xây dựng tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. Chống chia rẽ bè phái, cục bộ địa phương, cá nhân chủ nghĩa. Thường xuyên tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng môi trường công tác tốt.

4/ Đối với công việc: Phải tận tuỵ, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm; xây dựng đức tính cần, kiệm, coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chống lười biếng, ỉ lại; chống phô trương hình thức, chống lãng phí thời giờ và tiền bạc của Nhà nước, của nhân dân.

5/ Đối với bản thân: Phải thường xuyên học tập, rèn luyện; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng phẩm chất liêm, chính, khiêm tốn và trung thực; sống có nghĩa tình, thuỷ chung. Chống hối lộ, bê tha, mê tính dị đoan, nói không đi đôi với làm; chạy theo danh vọng, địa vị, lợi ích cá nhân thuần tuý; lạm dụng chức quyền để tham nhũng, làm điều bất chính. Làm tròn nghĩa vụ người công dân, xây dựng nếp sống văn minh, văn hoá nơi công cộng; xây dựng gia đình văn hoá, cơ quan văn hoá.

quangbinh.gov.vn