Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về người cán bộ quân đội

Trong công việc xây dựng và phát triển quân đội, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta. Phải làm cho quân đội ta thành một quân đội chân chính của nhân dân.

Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 6, tr.171.

Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là:

Phải: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.

Sách đã dẫn (Sđd), tập 5, tr.479.

Người đội trưởng, người chính trị viên phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên. Chưa làm được như vậy là chưa hết nhiệm vụ. Cán bộ có thân đội viên như chân tay, thì đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt.

Sđd, tập 6, tr.109.

Đảng viên quân nhân:

– Phải luôn luôn giữ gìn kỷ luật, và quý trọng, tiết kiệm của công.

– Phải ra sức học tập chính trị và quân sự.

– Phải thương yêu anh em trong đội và dân chúng.

– Phải thi đua giết giặc lập công.

Sđd, tập 6, tr.189.

Cán bộ cung cấp như là người mẹ, người chị của người binh nhì…

Phải có kế hoạch đầy đủ, sổ sách rành mạch.

Phải thấy trước, lo trước.

Phải có sáng kiến và phải tháo vát.

Phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính.

Phải khéo áp dụng những điều đã học và những kinh nghiệm đã có và sẽ có.

Sđd, tập 6, tr.296.

Cần, Kiệm, Liêm, Chính của ta là đạo đức của người quân nhân cách mạng.

Sđd, tập 6, tr.321.

Không có dân thì không có bộ đội. Cán bộ phải dạy cho đội viên biết kính trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, làm cho đội viên thành một người tuyên truyền bằng công việc thực tế.

Sđd, tập 6, tr.320.

Phải làm sao cho trong quân đội ta không có tham ô lãng phí.

Sđd, tập 8, tr.430.

xaydungdang.org.vn