Các tác phẩm viết về Bác Hồ

Ba lần gặp Bác trong một chiến dịch.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ với anh hùng dũng sĩ miền Trung: Tập truyện kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ với chiến sĩ: 2 tập.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Bác Hồ: Con người và phong cách.- 4th ed.- H.; Lao Động, 2001.

Bác là Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

BÙI ĐÌNH PHONG. Hồ Chí Minh tầm nhìn thời đại.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.

BÙI ĐÌNH PHONG. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. H.: Lao Động, 2001.

BÙI THIẾT. Địa danh về Hồ Chí Minh/ Bùi Thiết, Lê Kim Dung, Nguyễn Chí Thắng.- H.: Thanh Niên, 1999.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc và thực hiện di chúc của Người.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Chúng ta có Bác HỒ.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

Có Bác trong tim: Hồi ức.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

Danh ngôn Hồ Chí Minh.- H.: Văn hóa Thông tin, 2000.

ĐÂNG HÒA. Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài.- 2nd ed.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

ĐINH XUÂN LÂM. Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐINH XUÂN LÂM. Về danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh/ Đinh Xuân Lâm, Bùi Đình Phong.- 2 nd ed.-H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ NHƯ CHUNG. Bác đặt tên anh Hồ Chí Long.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

ĐỖ QANG HƯNG. Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ QUANG HƯNG. Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

ĐỖ VÂN PHÚ. Chúng tôi đều là con cháu Bác Hồ.- H.: Lao Động, 2000.

HÀ MINH ĐỨC. Văn thơ Hồ Chí Minh.- H.: Khoa học Xã hội, 2000.

Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại.- 3 rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước: tuyển chọn và chuyên luận.- H.: Chính trị Quốc gia, 2000.

HỒ CHÍ MINH. Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh: Những tác phẩm tiêu biểu (từ 1919 đến 1945).- TP. Hồ Chí Minh: Giáo Dục, 2000.

HỒ CHÍ MINH. Thơ chúc Tết.- H.: Trung tâm UNESCO Bảo tồn & phát triển Văn hóa Dân tộc Việt Nam, 2001.

HỒ CHÍ MINH. Thơ: Toàn tập.- TP. Hồ Chí Minh: Văn Nghệ, 2000.

HỒNG HÀ. Thời thanh niên của Bác Hồ.- 7th ed.- H.: Thanh Niên, 1999.

HỒNG KHANH. Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ.- 3rd ed.- H.: Thanh Niên, 2001.

HOÀNG NHƯ MAI. Tìm hiểu bản sắc trong thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn.- H.: Giáo Dục, 1998.

HOÀNG ĐIỀN. Những ngày sống gần Bác.- 3rd ed.- H.: Lao Động, 2001.

LÊ CUNG. Hồ Chí Minh với Châu Phi.- Huế: Thuận Hóa, 2001.

LÊ KIM. Bác Hồ tiếp xúc với tình báo phương tây.- H.: Công an Nhân dân, 2000.

NGỌC CHÂU. Theo Bác đi chiến dịch.- 2nd ed.- Quân đội Nhân dân, 2001.

NGỌC TƯï. Núi Các Mác, Suối Lê-nin.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

NGUYỄN BÍCH HẠNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết và Mặt trận đoàn kết dân tộc/ Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Văn Khoan.- 1st ed.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN CHÍ THẰNG. Hồ Chí Minh tên người tỏa sáng/ Nguyễn Chí Thắng, Nguyễn Ngọc Đào, Lê Kim Dung.- H.: Thanh Niên, 2000.

NGUYỄN ĐĂNG MẠNH. Mấy vấn đề về phương pháp tìm hiểu, phân tích thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chuyên luận.- H.: ĐH Quốc Gia, 1998.

NGUYỄN NGUYÊN TRỨ. Cách viết của Bác Hồ.- TP. Hồ Chí Minh: Giáo Dục, 2000.

NGUYỄN QUỐC BẢO. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng.- 2nd ed.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN VÂN KHOAN. Bao dung Hồ Chí Minh.- 3rd ed.- H.; Lao Động, 2001.

NGUYỄN VÂN KHOAN. Nhớ lời Bác dạy/ Nguyễn Văn Khoan, Mạc Văn Trọng.- H.: Lao Động, 2001.

NGUYỄN XUÂN LẠC. Thơ dâng Bác.- H.: ĐH Quốc Gia, 2000.

NGUYỄN XUÂN LẠN. Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong nghiên cứu phê bình: Tình hình tư liệu, hướng tiếp cận, những vấn đề.- 2 nd ed.- H.: ĐH Quốc Gia, 1999.

NGUYỄN XUÂN THÔNG. Bác Hồ: sự cảm hóa kỳ diệu/ Nguyễn Xuân Thông, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Lai.- 4th ed.- H.: T hanh Niên, 2001.

NGUYỄN XUÂN THÔNG. Chuyện kể về những cái Tết của Bác Hồ.- H.: Thanh Niên, 2000.

PHAN NGỌC LIÊN. Hồ Chí Minh chiến sĩ cách mạng quốc tế/ Phan Ngọc Liên, Trịnh Vương Hồng.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

PHAN NGỌC LIÊN. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh với thời đại.- 1st ed.- H.: Lao Động, 2001.

TẠ HỮU YÊN. Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh: Những mẫu chuyện về Bác Hồ.- H.: Thanh Niên, 2001.

TRẨN DÂN TIÊN. Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.- H.: Văn hóa Dân tộc, 2000.

TRẨN KƯ. Bác Hồ với sách người tốt việc tốt.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN ĐÌNH HUỲNH. Danh nhân Hồ Chí Minh cuộc đời và những sự kiện.- H.: Hà Nội, 2001.

TRẨN ĐƯƠNG. Bảy ngày Bác Hồ thăm Cộng hòa Dân chủ Đức.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN ĐƯƠNG. Những người được Bác Hồ đặt tên.- 2nd ed.- H.:Quân đội Nhân dân, 2001.

TRẨN XUẤN TRƯỜNG. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.- 2nd ed.- H.: Quân đội Nhân dân, 2001.

VŨ KỲ. Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta.- 3 rd ed.- H.: Thanh Niên, 2001

quangbinh.gov.vn