Rèn luyện đạo đức cách mạng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

42 năm Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969-2/9/2011)

(TCTG)- Thường xuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là thiết thực thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định.

Trước khi đi xa về với thế giới người hiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản Di chúc lịch sử, trong đó thể hiện rõ sự tiên liệu và lời dặn của Người về đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”[1].

Cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng

Đề cao vai trò và sức mạnh của đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nước thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”[2]. Trong tư tưởng của Người, đạo đức là gốc, là nguồn, là nền tảng, thể hiện rõ trong các mối quan hệ xã hội với tất cả mọi người xung quanh, dù họ là ai và đang ở vị trí xã hội nào. Và đối với người cán bộ đảng viên, thì đạo đức là sức mạnh tinh thần, là vũ khí sắc bén vì giống như “sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa, người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”[3].

Thấu hiểu sâu sắc rằng, suy thoái về đạo đức là khởi điểm của sự suy thoái và tha hoá về đạo đức sẽ dẫn đến tha hoá về chính trị, cho nên, suốt đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ rèn luyện đạo đức cách mạng, luôn thực hành cần kiêm liêm chính, chí công vô tư, mà còn chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Từ những năm tháng hoạt động ở Quảng Châu- Trung Quốc, Người đã chỉ rõ nhiệm vụ giáo dục đạo đức cách mạng là một trong những nguyên tắc cơ bản nhằm xây dựng người cán bộ cách mạng chân chính để tiến lên xây dựng một Đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh. Sau khi giành được chính quyền, Hồ Chí Minh càng quan tâm hơn đến vấn đề rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của đảng cầm quyền. Theo Người, chỉ có trong sạch, không để chức, quyền, danh, lợi làm hoen ố lương tâm, dẫn đến suy thoái, biến chất, thì cán bộ, đảng viên mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cách mạng mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, mói xứng đáng là “công bộc” của dân.

Xưa nay niềm tin chính trị của người dân luôn luôn gắn liền với tấm gương đạo đức của người cầm quyền, đặc biệt, đối với các dân tộc phương Đông thì “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì “giải phóng dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, tự mình đã hủ hoá xấu xa thì còn làm nổi việc gì”[4], nên Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”[5]. Không dừng ở đó, Người còn cảnh báo rằng, “một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến ca ngợi, nếu lòng dạ không còn trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[6].

Không chỉ quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Người còn là một tấm gương tuyệt vời trong sáng và toàn vẹn về đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, gắn liền lý luận với thực tiễn. Sự thống nhất trong cả lời nói và hành động đã trở thành nét đặc sắc của Hồ Chí Minh. Chính Người là tấm gương đạo đức tuyệt vời về con người mới, là “hình ảnh mẫu mực về người lãnh đạo và người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, có sức lôi cuốn, cảm hoá mãnh liệt đối với mọi người. Hồ Chí Minh “vừa là nhà đạo đức học vừa là một biểu tượng toàn vẹn của đạo đức cách mạng”[7]. Hồ Chí Minh – “Con người đã là kết tinh của mọi đức tính cách mạng, đối với con người có những tư tưởng tuyệt vời, có những hành động phi thường, nhìn xa thấy rộng, học vấn uyên thâm, con người đã nêu gương sáng ngời về liêm chính và ý thức danh dự cao cả, tuyệt đối chân thành, con người đã nêu cao tinh thần hi sinh và lao động quên mình, đức tính khiêm tốn được thể hiện qua mọi thử thách”[8], đã toả ra sức mạnh tinh thần kỳ diệu. Sức mạnh ấy là động lực trong mỗi con người Việt Nam. Lời dạy và việc làm của Người là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận rõ hướng đi và cách đi đúng đắn cho mình.

Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thiết thực thực hiện Di chúc của Người

Noi theo tấm gương của Người và luôn thấm nhuần lời Người dặn, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng được rèn luyện, thử thách trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Đó là những người luôn nâng cao đạo đức cách mạng, sống giản dị và gắn bó với nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Song bên cạnh đó, cùng với những hệ lụy và tác động của quá trình đổi mới và hội nhập, sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức có quyền đã trở thành “vấn nạn”, làm tổn hại đến uy tín và đe dọa sự tồn vong của một Đảng cầm quyền.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay có rất nhiều, nhưng rõ nhất và nguy hiểm nhất là sự đề cao giá trị vật chất, làm giảm các giá trị tinh thần đạo đức, hồi phục mạnh mẽ những tư tưởng và lối sống cũ từng phổ biến dưới chế độ thực dân phong kiến, thể hiện rõ trong các tệ nạn quan liêu, tham ô lãng phí, mất dân chủ, khuất phục trước uy lực của đồng tiền, ham hư danh, sa đoạ, truỵ lạc,v.v..của những kẻ thoái hóa, biến chất. Đó là những căn bệnh, là biểu hiện nguy hiểm của chủ nghĩa cá nhân “nó lây, nó ngấm vào trong Đảng”[9].

Vấn nạn này đã được nêu ra trong Văn kiện Đại hội Đảng VIII, IX và được khẳng định trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội X của Đảng: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Đó là một trong những nguy cơ liên quan đến sự sống còn của Đảng của chế độ”. Và để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và làm lành mạnh đời sống đạo đức xã hội, và tiếp tục thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị nêu rõ: “Tổ chức cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước. Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân”.

Thông qua việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiến hành trong thời gian dài, có nội dung phong phú, cụ thể và thiết thực, Cuộc vận động đã góp phần “làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh… nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng”.

Đây là một trong những biện pháp cơ bản, là một trong những động lực chính trị quan trọng góp phần tăng cường sức mạnh của Đảng, của dân tộc trước cục diện phát triển đất nước. Sau 4 năm thực hiện, Cuộc vận động đã thu được kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đông đảo cán bộ, đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng… Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Trên tinh thần đó, Văn kiện Đại hội XI của Đảng và đặc biệt là Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quán triệt và thực thi sâu rộng trong thực tiễn, để nhằm “phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”.

Các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội. Trong quá trình thực hiện, “đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu, của cấp trên; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân”, nhằm “tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Kỷ niệm 42 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bản Di chúc lịch sử (2/9/1969- 2/9/2011), cùng với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, chúng ta càng thấy những điều căn dặn của Người về đạo đức cách mạng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên sâu sắc và rất cần thiết. Cùng với thời gian, tấm gương đạo đức cách mạng của Người, những chỉ dẫn của Người về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng vẫn tiếp tục toả sáng. Thường xuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là thiết thực thực hiện Di chúc của Người, mà còn góp phần đẩy lùi các tệ nạn, các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn và khẳng định. Chỉ có như vậy, Đảng mới đủ sức mạnh nội lực, đủ năng lực lãnh đạo và niềm tin của nhân dân để đưa công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước ta đi đến thành công.

Ths, NCS. Nguyễn Ngọc Dung
Đại học Thủy lợi

[1]Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. CTQG, H, 1995, t.12, tr.516
[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.299
[3]Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.9, tr.283
[4] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.253
[5]Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.253
[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.12, tr.557
[7] Phạm Văn Đồng, Những nhận thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb.CTQG, H, 1998, tr.188
[8]Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch, t.III, Nxb. Sự thật, H.1971, tr.43
[9] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Sđd, t.5, tr.261

tuyengiao.vn