Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông – Phần thứ ba: B

Giải pháp chủ yếu nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng khu di tích lịch sử chủ tịch hồ chí minh tại đá chông (tiếp theo)

oOo

II. YÊU CẦU CÔNG TÁC BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY TÁC DỤNG KHU DI TÍCH

Yêu cầu về công tác giữ gìn, bảo quản, tôn tạo và phát huy tác dụng Khu di tích gồm một số nội dung sau đây:

1. Công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng Khu di tích đảm bảo tính chân thực, khách quan và khoa học

Tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ các sự kiện gắn với quá trình Bác, Trung ương Đảng lựa chọn, làm việc, tiếp khách quốc tế… và sau này Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương chọn làm nơi giữ gìn thi hài Bác trong những năm chiến tranh. Những sự kiện này phải được tổ chức hội thảo và xác minh rõ tính chân thực, chính xác.

Sưu tầm hồ sơ gốc, những hiện vật khi bắt đầu xây dựng, những đồ dùng lúc Bác đang sống hay phục vụ quá trình giữ gìn thi hài Bác phải được sưu tầm đầy đủ và giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài.

Quá trình tôn tạo, bảo quản, giữ gìn và phát huy tác dụng Khu di tích phải bảo đảm khách quan, chính xác từng hiện vật, sự kiện; tuyệt đối không được áp đặt tính chủ quan.

2. Công tác bảo tồn, tôn tạo hiện vật đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để hư hỏng, mất mát

Hiện vật tại Khu di tích được gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giữ gìn lâu dài và bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác. Đây là những hiện vật gốc, có giá trị lịch sử. Vì vậy, phải được bảo quản, giữ gìn, bảo vệ tuyệt đối an toàn. Những hiện vật dễ hỏng, dễ vỡ (đồ gỗ, đồ sứ, thủy tinh…) cần có kế hoạch bảo vệ và có phương án trưng bày an toàn, tránh hư hỏng, thất lạc. Một số hiện vật quý nên phục chế, không trưng bày hiện vật gốc.

3. Công tác bảo tồn, tôn tạo hiện vật Khu di tích phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý, giữ gìn K84. Vì vậy, các hoạt động của Khu di tích phải tuân thủ những quy định về Khu di tích lịch sử. Những vấn đề đề xuất bảo quản, tôn tạo, phát huy ý nghĩa, giá trị của Khu di tích tuyệt đối không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị. Ngược lại, những công trình phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ không được
phá vỡ cảnh quan, môi trường và ranh giới của Khu di tích.

bqllang.gov.vn

Advertisement